A Laws.Africa project
8 March 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-03-08 number 4610

Download PDF (6.6 MB)
Page 1
                                                                          •


   THE PROVINCE OF TRANSVAAL               35E1111110
                                  -
                                                      I'
                                                             DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                     It
                                               ,
                                                   -           •
                                  "fl      .,--±-

                                    ii“4"           1
                                                                1    r  •••t

   Of trial           it;  a3ette           .v.„:„......
                                 0*, w."*/   -
                                                      r
                                                         .114.  flistett Rotrant
                                 c  ,,,,,-
                                       "34  "I,
                                                      .
                                                      ,

     (Registered at the Post Office as a Newspaper)            , art                 (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                          ft.:.          f
                                   -
   PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                              PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


   Vol 232                     PRETORIA    8 MARCH' in89
                                       '                                            4610
                                  8 MAART
.                                                                                       I
'
          IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                    BELANGRIKE AANKONDIGING
.                              K5-7-2- 1                                              K5-7-2- 1
                -
                   .
-
   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                       SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN-
                  ETC                                     NISGEWINGS, ENS
'
•
                                               Aangesien 24 en 27 Maart 1989 en 6 April 1989 Openbare
  As 24 and 27 March 1989 and 6 April 1989 are Public holi-                vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van ken-
    the closing time for acceptance of notices will be as fol-             nisgewings soos volg wees:                            I
ydays
 lows:
                                               161100 op Donderdag 16 Maart 1989 vir die uitgawe van die
''   16h00 on Thursday 16th March 1989 for the issue of the                                             '
k
                                              Provinsiale Koerant van 29 Maart 1989
L  Provincial Gazette on Wednesday 29th March 1989
                                                 16h00 op Maandag 3 April 1989 vir 12 April 1989
                                                                                       1
    16h00 on Monday 3rd April 1989 for 12th April 1989.
                                                 LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.             uitgawe geplaas word.          .

.       -                 '
                           C Q D GROVE                                             C G D GROVE
•
                           Director-General                                         Direkteur - generaal
.            •
                Transvaal Provincial Administration                                 Transvaalse Provinsiale Administrasie

•
       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                             OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
          (Published every Wednesday)                                (Verskyn elke Woensdag)
'
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                  Ane korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad-              rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
   ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by              Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van               afgelewer, moet dit op die 12 vloer, Kamer 142, Van der Stel -
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-            gebou, Pretoriusstraat mgedien word. Gratis eksemplare van
   cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.              die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie

i
,
   Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                  1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
                                              verskaf nie.
                                               Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
                                               Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                                tengewone Kobrante) is soos volg:
                                                 Jaarlilcs (posvry) — R40,00 plus AVB.
`
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                  Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                  Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                 Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
   ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                          toria 0002.
        Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                        Sluitingstyd vir Aanname van Adveriensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the                Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
                                              Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'in. week
   week before the Gazette is published. Avertisements recei-               voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   ved after that time will be held over for publication in the is-
   sue of the following week.
                                              daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                              die uitgawe van die volgende week.
       Advertisement Rates as from lst January 1989
                                                      Advertertsietariewe met ingang 1 Januarie 1989

    Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-              Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
   zette:                                         geplaas moet word:
k
P    Double column — R5,00 per centimetre or portion there-                Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
   of. Repeats — R4,00.                                 Herhaling — R4,00.

    Single column — R4,50 per centimetre. Repeats—R3,00.                 .
                                                 Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.

Page 2
Download full gazette PDF