A Laws.Africa project
22 March 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-03-22 number 4613

Download PDF (6.2 MB)
Page 1
                                                      '
                                                                                   .
                                111111111111‘
                                 MENIKO1
  THE PROVINCE OF TRANSVAAL                                          DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                 ^       to;....•

                                      It        r
                                                          „.
  0 f fi t i a I        II; a 3 rite
                                 .
                                     ll.
                                   \\Ai-
                                                i
                                                             .

                                                      0 Eliot tie laoerant
                                   iltald,
                                      -

                                            -
     (Registered at the Post Office as a Newspaper)        el...T ‘ •
                                   ,:.,...  4•
                                          .
                                                      (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                     m...
  PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                            PRYS: S.A. 7k Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


  Vol 232                    PRETORIA 22 MARCH                 1989                          4613
                                22 MAART


        IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                BELANGRIKE AANKONDIGING
                              K5-7-2- 1                                        K5 - 7 - 2- 1

  CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                  SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN -
                  ETC                                NISGEWINGS, ENS
                                         Aangesien 24 en 27 Maart 1989 en 6 April 1989 Openbare
   As 24 and 27 March 1989 and 6 April 1989 are Public holi-         vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van ken -
  days the closing time for acceptance of notices will be as fol -       nisgewings soos volg wees:
  lows:
                                          16h00 op Donderdag 16 Maart 1989 vir die uitgawe van die
   16h00 on Thursday 16th March 1989     for the issue of the      Provinsiale Koerant van 29 Maart 1989
  Provincial Gazette on Wednesday 29th March 1989
                                            16h00 op Maandag 3      April 1989 vir 12 April 1989
    161100  on Monday 3rd April 1989 for 12th Apri11989.
[
                                          LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.        uitgawe geplaas word.
P                          C G D GROVE                                      C G D GROVE
.
                          Director-General                                  Direkteur - generaal
                Transvaal Provincial Administration                          Transvaalse Provinsiale Administrasie


     OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                           OFFISIELE KOE RANT VAN DIE TRANSVAAL
          (Published every Wednesday)                                 (Verskyn el ke Woensdag)
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-               Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
  dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -         rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
  ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by         Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
  hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van          afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel -
  der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -       gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van
  cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.         die Offisiele Koerant of
  uitknipsels van advertensies word nie Subscription
          Rates (payable in advance) as
           from Ist               January       verskaf nie.
                                         Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
                  1989
   Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-         Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
  zettes) are as follows:                           tengewone Koerante) is sops volg:
   Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                       Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
   Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.              Zimbabwe en Oorsee (posvry) —8k elk plus AVB.
   Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.            Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor. Room 142. Van der Stel Build-          Verkrygbaar by le Vlocr. Kamer 142. Pretoriusstraat. Pre -
  ing, Pretorius Street. Pretoria 0002                    toria 0002.
      Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                    Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the         Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
  Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
  week before the Gazette is published. Avertisements recei -         Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week
  ved after that time will be held over for publication in the is-       voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
                                         daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
  sue of the following week.
                                         die uitgawe van die volgende week.
       Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                   Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989

    Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-         .-
                                          Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
                                         geplaas moet word:
.zette:
   Double column — R5,00 per centimetre or portion there-             Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
   of. Repeats— R4,00.                             Herhaling— R4,00.

   Single column — R4,50 per centimetre. Repeats— R3,00.
                                            Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.

Page 2
Download full gazette PDF