A Laws.Africa project
29 March 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-03-29 number 4614

Download PDF (3.5 MB)
Page 1
                                                 .
                                                                .
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL                    MENIKO        - -.    DIE PROVINSIETRANSVAAL
                                 4.„.(/..)i.‘„)....
III      ear.   ..
                                 \Tel,        .••           .
                                                                .


    0 intiat             aette
                  Ur;

      (Registered at the Post Office as a Newspaper)
   PRICES: S.A.75c Pius G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                ri
                                 v0. ...A#
                                   ‘rit%
                                   -/ ..
                                        offtstele
                                     "...I!'
                                                               Roerant
                                                   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                              PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

   Vo1232                    PRETORIA 29 MARCH           1989                                   4614
                                   29 MAART


         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                           BELANGRIKE AANKONDIGING
                               K5-7-2- 1                                             IC5-7-2- 1

   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                   SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN -
                   ETC                                NISGEWINGS, ENS
                                           Aangesien 24 en 27 Maart 1989 en 6 April 1989 Openbare
    As 24 and 27 March 1989 and 6 April 1989 are Public holi-          vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van ken -
   days the closing time for acceptance of notices will be as fol -       nisgewings soos volg wees:

I.  lows:
    16h00 on Thursday 16th March 1989     for the issue of the
                                           16h00 op Donderdag 16 Maart 1989 sir die uitgawe van die
                                          Provinsiale Koerant van 29 Maart 1989
   Provincial Gazette on Wednesday 29th March 1989
                                           16h00 op Maandag 3 April 1989 vir 12 April 1989
     16h00 on Monday 3rd Apri11989 for 12th Apri11989.
                                            LET WEL: Laat kennisgewings sal, in die daaropvolgende
     NB: Late notices will be published in the subsequent issue.        uitgawe geplaas word.
                           C G D GROVE                                   C G D GROVE
                           Director-General                               Direkteur - generaal
                Transvaal Provincial Administration.                       Transvaalse Provinsiale Administrasie


        OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                    OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
           (Published every Wednesday)                           (Verskyn elke Woensdag)
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad -             Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
   dressed to the Director-General, Transvaal Provincial Ad -          rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale, Administrasie,
   ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by          Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van           afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel -
[   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -       gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van
   cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.         die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie

•
[

   Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January          verskaf nie.
                   1989               .
                                           Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-          Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                            tengewone Koerante) is soos volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                     Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVE.
•
     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.            Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each phis GST.             Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.
'
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build - .          Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
:   ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                     toria 0002.
'
        Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                               Sluitingstyd vir Aanname van A dvertensies
     All advertisements must reach the Officer in Charge of the          Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
   week before the Gazette is published. Avertisements recei -          Koerant bereik the later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
   ved after that time will be held over for publication in the is-       voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   sue of the following week.
                                          daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                          die uitgawe van die volgende week.
        Advertisement Rates as from 1st January 1989                                              -
                                              Advertensietariewe met ingang 1 i    -  ; :
                                                                       -•
                                                                          1    ,i  c4
                                                                                icueo)..
     Notices required by Law to be inserted in the Official Ga  -        Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele


•                                          geplaas moet word:
'
   zette:
     Double column — R5,00 per centimetre or portion there-           Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvari.
    of. Repeats— R4,00.                             Herhaling— R4,00.                                    .
     Single column — R4,50 per centimetre. Repeats— R3,00.            Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00

                                                                              i

                                                                                         I

Page 2
Download full gazette PDF