A Laws.Africa project
5 April 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-04-05 number 4615

Download PDF (5.5 MB)
Page 1
     THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                               :
                                '
                                  \1
                                     lilt pa  Ent lc1111
                                              0        -
                                                        ii


                                                           DIE PROVINSIE TRANSVAAL
III                                   ri;
                                     111.-     .*
                                            r-
                                                1
                                                -

        ee  I   1
                                     kA %        in'y              ,   ,••,„i
     43 I I I    r 1 aI   lb 113ette           Jt.‘A..„4„4;               inmate laoerant.
       (Registered at the Post Office as a Newspaper)        -
                                      :-     -
                                        441 t".vn„
                                         -..,..               (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
    PRICES: S.A. 75c Ptus G.S.T. OVERSEAS: 95c                          PRYS: S.A. 75c Plus 9c A. V.B. OORSEE: 95c

     Vol 232                   PRETORIA                    1989
                                        55  APRIL APRIL
                                                                                 4615


          IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                BELANGRIKE AANKONDIGING
                                  IC5 -7-2- 1                                        K5 -7-2 - 1

     CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                      SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN-
                    ETC                                   NISGEWINGS, ENS
                                               Aangesien 24 en 27 Maart 1989 en 6 April 1989 Openbare
      As 24 and 27 March 1989 and 6 April 1989 are Public holi-            vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van ken-
     days the closing time for acceptance of notices will be as fol-          nisgewings soos volg wees:
     lows:
                                                16h00 op Donderdag 16 Maart 1989 vir die uitgawe van die
      16h00 on Thursday 16th March 1989    for the issue of the           Provinsiale Koerant van 29 Maart 1989
    Provincial Gazette on Wednesday 29th March 1989
                                                16h00 op Maandag 3 April 1989 vir 12 April 1989
      16h00 on Monday 3rd April 1989 for 12th Apri11989.
                                                LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
      NB: Late notices will be published in the subsequent issue.            uitgawe geplaas word.
                                                                            •


                            C G D GROVE                                         C G D GROVE
                           Director-General                                      Direkteur - generaal
                  Transvaal Provincial Administration.                           Transvaalse Provinsiale Administrasie

       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                           OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
            (Published every Wednesday)                              (Verskyn elke Woensdag)
      All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
    dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad-             rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale, Administrasie,
  •
    ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by             Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
    hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van              afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel -
    der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-           gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van
    cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.            die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
    Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January             verskaf nie.
0                   1989
     Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
                                               Intekengeld (voortdtbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
                                               Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
    zettes) are as follows:                               tengewone Koerante) is soos volg:
     Yearly (post free) —R40,00 plus GST.                        Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.               Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
     Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.               Prys per eksemplaar (posvry)— 75c elk plus AVB.
     Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-              Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
    ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                        toria 0002.
        Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                    Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
     All advertisements must reach the Officer in Charge of the
    Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a               Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
    week before the Gazette is published. Avertisements recei-             Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
    ved after that time will be held over for publication in the is-          voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
    sue of the following week.                             daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                              die uitgawe van die volgende week.
         Advertisement Rates as froml st January1989
                                                   Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
     Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-             Kennisgewings wat volgens Wet in die        0ffisiele Koerant
                                              geplaas moet word:
   Double column — R5,00 per centimetre or portion there           -      Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
ozette:
 of. Repeats — R4,00.                                   Herhaling— R4,00.
     Single column — R4,50 per centimetre. Repeats— R3,00.                Enkelkolom —R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.
'

Page 2
Download full gazette PDF