A Laws.Africa project
12 April 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-04-12 number 4616

Download PDF (4.0 MB)
Page 1
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL                  1  ILENIKO            _
                                                      DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                   _FS "A.\
       ,r     r
                                     iii.70                    ...„
   IS t t 1 C l il I      I/ rt3ette                10
                                    .t.11
                                                     otttstete 1&orrant
                                             ,,
     (Registered at the Post Office as a Newspaper)        ter   N...1?"          (As 'n Nutablad by die Poskantoor Geregistreer)
  PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                           PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

   Vol 232                    PRETORIA      12 APRIL
                                                 1989                         4616
                                    12 APRIL


         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                              BELANGRIKE AANKONDIG!NG
1                                             SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN -
  CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                                 NISGEWINGS, ENS
                 ETC
                                              Aangesien 4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal
                                             die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soos volg
   As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time              wees:
  for acceptance of notices will be as follows:
                                               16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die Pro -
   161100 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin-             vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989.
  cial Gazette on Wednesday 10 May 1989.
                                              16h00 op Maandag 22   Mei 1989 vir Donderdag    1  Junie
   16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday 1 June 1989.                1989.
   NB: Late Notices will be published in the subsequent issue.              LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
                                             uitgawe geplaas word.
                          C G D GROVE                                    C G D GROVE
                          Director-General                                 Direkteur - Generaal
                Transvaal Provincial Administration                        Transvaalse Provinsiale Administrasie

       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                         OFFISIELE KOE RANT VAN DIE TRANSVAAL
          (Published every Wednesday)                               (Verskyn elke Woensdag)
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                 Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
  dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad-              rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale. Administrasie,
  ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by              Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
  hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van               afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel -
  der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -           gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van
  cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.             die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie

i  Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                  1989
   Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
                                             verskaf nie.
                                              Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
                                              Transvaalse Offtsiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
  zettes) are as follows:                                tengewone Koerante) is soos volg:
   Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                          Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
   Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                 Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVE.
   Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                 Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.
   Obtainable at First Floor, Room   142:  Van der Stel  Build -           Verkrygbaar by le Vloer, Kamer  142, Pretoriusstraat, Pre -
  ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                         toria 0002.
       Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                   Sluiringstyd vir Aanname van Advertensies
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the
  Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a                Alle advertensies moerdie Beampte betas met die Offisiele
  week before the Gazette is published. Avertisements recei -              Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
  ved after that time will be held over for publication in the is-           voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
  sue of the folibwing week.                              daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                             die uitgawe van die volgende week.
        Advertisement Rates as from 1St January 1989
                                                  Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
   Notices required by Law to be inserted in the Official     Ga-          Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
  zette:                                      .  geplaas moet word:
    Double column — R5,00 per centimetre or portion there-          '
                                                           per sentimeter of deel daarvan.
  of. Repeats — R4,00.                                 Herhaling—
                                              Dubbelkolom — R5,00
                                                   R4,00.
   Single column — R4,50 per centimetre. Repeats—R7.00.                  Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.
                       i____

Page 2
Download full gazette PDF