A Laws.Africa project
19 April 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-04-19 number 4617

Download PDF (6.0 MB)
Page 1
                                 i                                          '
        •                                                                           .
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL                  I
                                         MEN K°       -      'DIE PROVINSIE TRANSVAAL
 k

       ee    •  •  w                     4 91
                                     ‘
                                     Le
                                          -

                                       1\ ititrNVI/1/4
   IS t ittlat           14$
                       a 3ettt•
                                   'T:re
                                   v/ K.w.
                                         .*
                                            ina.

                                               i
                                               i
                                                     I  I   Inst&         Roerant
     (Registered at the Post Office as a Newspaper)                             (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
   PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                          PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

   Vol 232                      PRETORIA         19 APRIL
                                        19 APRIL 1989                                 4617           PUBLIC HOLIDAYS                             OPENBARE VAKANSIEDAE
          IMPORTANT ANNOUNCEMENT                              BELANGRIKE AANKONDIGING
                                             SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN -
   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                                     NISGEWINGS, ENS
                    ETC
                                              Aangesiew4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal
                                             die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soos volg
    As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time             weer:
   `or acceptance of notices will be as follows:
                                               16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die Pro -
   16h00 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin-              vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989.
 cial Gazette on Wednesday 10 May 1989.
                                              16h00 op Maandag 22 Mei 1989 vir Donderdag          1  Junie
    16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday 1 June 1989.               1989.
   NB: Late Notices will be published in the subsequent issue.               LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
                                             uitgawe geplaas word.
                           C G D GROVE                                       C G D GROVE
                           Director-General                                    Direkteur - Generaal
                  Transvaal Provincial Administration                          Transvaalse Provinsiale Administrasie
       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                          OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
         (Published every Wednesday)                                     (Verskyn elke Woensdag)
   All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                   Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
 dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad-               rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale, Administrasie,
 ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by               Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
 hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van                afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel -
 der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-             gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van
 cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.              die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
 Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January               verskaf nie.
lb                   1989                         Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-             Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                               tengewone Koerante) is soos volg:
                                   .
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                         Jaarlilcs (posvry) — R40,00 plus AVB.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                 Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                 Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-               Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
 ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                          toria 0002.
       Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                   Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the
   Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a                Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   week before the Gazette is published. Avertisements recei-              Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
   ved after that time will be held over for publication in the is-           voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   sue of the following week.                              daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                             die uitgawe van die volgende week.
          Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                  Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
    Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -             Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
   zette:                                        geplaas moet word:
    Double column — R5,00 per centimetre or portion there-                Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
.., )f. Repeats — R4,00.                                 Herhaling— R4,00.
    Single column — R4,50 per centimetre. Repeats—R3,00.                  Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.
                                                                 ...i

Page 2
Download full gazette PDF