A Laws.Africa project
26 April 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-04-26 number 4618

Download PDF (5.1 MB)
Page 1
                                                       ,     _-
                                    I                                              4.7K s47
                                                                                           w


                                        [I
                                                                                     LIBRARY
                                                                                   *
        THE PROVINCE OF TRANSVAAL                            ENIKO          -   DIE PROVINSIE TRANS          e01::
0            ,   I  I
                                         ;It\   /.  -
                                                -- -A.                                           -\t‘ 41,c..,  r.               r   r  • • yr

                                                             lAffistete Roerant
                                        'It         a it it I at
         4               I1.12  a 3ettr
                                         •   .41,4
                                            ,,,,,d   c

                                                   h...

            (Registered at the Post Office as a Newspaper)               ):'             (As 'II Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

        PRICES: S.A. 7k Phu G.S.T. OVERSEAS: 95c                              PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

                                           26 APRIL                                        4618
      Vol 232                      PRETORIA        26 APRIL
                                                         1989
               PUBLIC HOLIDAYS                                 OPENBARE VAKANSIEDAE
               IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                 BELANGRIKE AANKONDIGING
                                                     SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN -
        CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                                      NISGEWINGS, ENS
ik                       ETC                                                      .
P                                                     Aangesien 4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal
                                                     die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soos volg
        As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time
                                                     wees:
      for acceptance of notices will be as follows:
                                                                                   -
                                                      16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die Pro
                      1989 for the issue of the Provin-
           16h00 on Friday 28 April                              vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989.
        cial Gazette on Wednesday 10 May 1989.                                                            Junie
                                                        16h00 op Maandag 22 Mei 1989 vir Donderdag         1


           16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday 1 June 1989.                  1989.
                                                                                             •

           NB: Late Notices will be published in the subsequent issue.                LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
                                                       uitgawe geplaas word.
                                C G D GROVE                                         CG D GROVE
                                Director-General                                      Direkteur - Generaal

                      Transvaal Provincial Administration                             Transvaalse Provinsiale Administrasie
I
                    NOTICE 703 OF 1989                                  KENNISGEWING 703 VAN      1989


                  IMPORTANT NOTICE                                BELANGRIKE KENNISGEWING
     FOR PLACING IN THE GOVERN-                                     KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS-
hpNOTICES
 MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN-                                    KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE
       CIAL GAZETTE                                                 KOERANT
                                                        Die aandag van almal wat normaalweg kennisgewings in
          The attention of all who normally place notices in the Prov-               die Provinsiale Koerant plaas met betrekking tot aansoeke
        incial Gazette regarding applications in terms of the Town-
        planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of
        1986), and the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance
                                                       Dorpe,1986
                                                       ingevolge die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en
                                                          (Ordonnansie 15 van 1986), en die Ordonnansie op die
                                                       Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986) of-
        20 of 1986), or who may have an interest in notices in this re-               wat belang mag he by kennisgewings in dig verband of ken
            or notices regarding applications in terms of the Remov-               nisgewings in verband met aansoeke ingevolge die Wet op
        ala of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), is drawn to the               Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), word
        fact that in terms of Proclamation R36, 1989, in the Govern-                 daarop gevestig dat ingevolge Proklamasie R36, 1989, in• die
        ment Gazette of 31 March 1989 (Regulation Gazette 11800),                  Staatskoerant van 31 Maart 1989 (Regulasiekoerant 11800),
        the administration of the said and various other acts, in so far               die uitvoering van genoemde en verskeie ander wette, vir
        as such acts are applicable within an area which has by the                 sover sodanige wette van toepassing is binne 'n gebied wat by
      •  Local Government Areas Ordinance, 1986 (Ordinance 24 of                    die Ordonnansie op Plaaslike Bestuursgebiede, 1986 (Ordon-
         1986), been declared as a Local Government area for the                   nansie 24 van 1986), verklaar is as 'n Plaaslike Bestuursge
                                                                                     -
  !      White population group, has been assigned to the Minister of                 bled vir die Blanke bevolkingsgroep, opgedra   is aan die
         Local Goverment and Housing: House of Assembly with ef-                   Minister van Plaaslike Bestuur en Behuising: Volksraad, met
         feet from 1 April 1989.                                   ingang van 1 April 1989.
                                                        Bogenoemde bring, onder andere, mee dat kennisgewings '
          The above causes, inter alia, that notices in terms of the                ingevolge die betrokke wette wat betrekking het op n-
         relevant Acts regarding a White Local Government area                    Blanke Plaaslike Bestuursgebied voortaan in die Staatskoe
         should be published in the Government Gazette in the fu-                                               -
         ture. The closing time for notices in the Government Gazette
                                                       rant gepubliseer moet word. Die sluitingstyd vir kennisge
                                                       wings m die Staatskoerant is 15h00 op Vrydae.
         is 15h00 on Fridays.
    ;
                                      -    1

Page 2
Download full gazette PDF