A Laws.Africa project
3 May 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-05-03 number 4619

Download PDF (7.0 MB)
Page 1
        DIE PROVINSIE TRANSVAAL                  I  lani
                                          ilet      co_    THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                       -

0               • O•                      As
                                       410 tion.i,
                                           ?                 r
       " IS   /

        fftsteie Roerant                       Y  ii‘
                                                       Offtrtal uttaette
                                          11.0
    Ur
             .

       (As 'n Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer)
                                 -
                                       tz4:\•44
                                           si...t.           (Registered at the Post Office as a Newspaper)
   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                         -       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c


   Vol 232                      PRETORIA         3
                                                   1989
                                          MA
                                         3 MAY                                   4619
    OPENBARE VAKANSIEDAE                                       PUBLIC HOLIDAYS
        BELANGRIKE AANKONDIGING                                  IMPORTANT ANNOUNCEMENT
   SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN-
                NISGEWINGS, ENS                         CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,
    ETC Aangesien
      4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal
   die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soos volg
   wees:                                            As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time
    16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die Pm -
                                                for acceptance of notices will be as follows:
   vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989.
                                                 16h00 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin -
    16h00 op Maandag 22        Mei 1989 vir Donderdag   1  Junie         vial Gazette on Wednesday 10 May 1989.
   1989.

    LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende                   16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday 1 June 1989.
   uitgawe geplaas word.                                     NB: Late Notices will be published in the subsequent issue.

                            CGDGROVE                                       CGDGROVE
                           Direkteur-Generaal                                   Director - General
                   Transvaalse Provinsiale Administrasie                         Transvaal Provincial Administration

           KENNISGEWING 703 VAN        1989                              NOTICE 703 OF 1989

     BELANGRIKE KENNISGEWING                                       IMPORTANT NOTICE
0 KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS-
 KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE
                                              NOTICES FOR PLACING IN THE GOVERN -
                                              MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN-
                   KOERANT                             CIAL GAZETTE
   Die aandag van almal wat normaalweg kennisgewings in
  die Provinsiale Koerant plaas met betrekking tot aansoeke                 The attention of all who normally place notices in the Prov -
  ingevolge die Ordonnansie op Dorpsbeplanmng en Dorpe,                 incial Gazette regarding applications in terms of the Town -
  1986 (Ordonnansie 15 van 1986), en die Ordonnansie op die               planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of
  Verdeling van Grand, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986) of                 1986), and the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance
  wat belang mag he by kennisgewings in die verband of ken-               20 of 1986), or who may have an interest in notices in this re -
  nisgewings in verband met aansoeke ingevolge die Wet op                   or notices regarding applications in terms of the Remov -
  Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet M van 1967), word                 al of Restrictions Act, 196'7 (Act 84 of 1967), is drawn to the
  daarop gevestig dat ingevolge Proklamasie R36, 1989, in die              fact that in terms of Proclamation R36, 1989, in the Govern -
  Staatskoerantvan 31 Maart 1989 (Regulasiekoerant 11800),
  die uitvoering van genoemde en verskeie ander wette, vir                the administration of the said and various other acts, in so far
                                              as such acts are applicable within an area which has by the
  sover sodanige wette van toepassing is binne 'n gebied wat by
  die Ordonnansie op Plaaslike Bestuursgebiede, 1986 (Ordon-               Local Government Areas Ordinance, 1986 (Ordinance 24 of
  nansie 24 van 1986), verklaar is as 'n Plaaslike Bestuursge-              1986), been declared as a Local Government area for the
  bied vir die Blanke bevolkingsgroep, opgedra is aan die                White population group, has been assigned to the Minister of
  Minister van Plaaslike Bestuur en Behuising: Volksraad, met              Local Govenment and Housing: House of Assembly with ef-
  ingang van  1  April 1989:                              feet from 1 Apri11989.

   Bogenoemde bring, ander andere, mee dat kennisgewings                 The above causes, inter - Pa, tha' _. - Iice_ in t . -- ,
  ingevolge die betrokke wette wat betrekking het op - in                relevant Acts regarding a Whitt tiaLal GaveriCL: ' ...'.      •
1should Blanke
      Plaaslike Bestuursgebied voortaan in die Staatslcoe-
  rant gepubliseer moet word. Die sluitingstyd vir kennisge-
                                                  be published in the Government Gazette in the fu -
                                              ture. The closing time for notices in the Government Gazette
  wings m die Staatskoerant is 15h00 op Vrydae.                     is 15h00 on Fridays.        •
                                                          .-
1

Page 2
Download full gazette PDF