A Laws.Africa project
10 May 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-05-10 number 4621

Download PDF (5.2 MB)
Page 1
                                                      —


                                                                                        )

         DIE PROVINSIE TRANSVAAL                1  ill 11 1
                                          MEINAIK_Cti- -
                                                  -- '
                                                  1
                                                        11:1
                                                          HE PROVINCE OF TRANSVAAL
er                                                                                         '

             •  I  ••                     \TAITV1

                                      r 4
                                       k \ fem.

      offistele 1oerant                         .. JILL
                                       \Hui. .0)
                                          Hit.
                                              .                                                        IS    iftrial        lb a3ettr
                                      K-
        (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                        -  '2.1417‘9
                                          ari. •               (Registered at the Post Office as a Newspaper)

    PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                              PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

                           •


                                       10 MEI
    Vol 232                     PRETORIA       10 MAY      1989                                4621
      OPENBARE VAKANSIEDAE                                    PUBLIC HOLIDAYS
          BELANGRIKE AANKONDIGING                               IMPORTANT ANNOUNCEMENT
    SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN-
a                NISGEWINGS, ENS                    CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,
IP     Aangesien 4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal
                                                                  ETC

    .die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soon volg
    wees:                                       As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time
                                            for acceptance of notices will be as follows:
      16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die      Pro -
    vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989.
                                              16h00 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin-
.     16h00 op Maandag 22 Mei 1989 vir Donderdag        1  Junie      vial Gazette on Wednesday 10 May 1989.
'

     1989.
                                             16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday            1  June'1989.
      LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropysiggildg
    gitgawe gegg sivord.                               NB: Late Notices will be published in the subsequent issue.

                             C G D GROVE                                        C G D GROVE
                             Direkteur-Generaal                                     Director - General
1.                  Transvaalse Provinsiale Administrasie                           Transvaal Provincial Administration

             KENNISGEWING 703 VAN       1989                              NOTICE 703 OF    1989


        BELANGRIKE KENNISGEWING                                     IMPORTANT NOTICE
/r*
    KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS-                      NOTICES FOR PLACING IN THE GOVERN-
to   KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE                      MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN-
           KOERANT                                   CIAL GAZETTE

      Die aandag van almal wat normaalweg kennisgewings in                                                      -
    die Provinsiale Koerant plaas met betrekking tot aansoeke             The attention of all who normally place notices in the Prov
                                            incial Gazette regarding applications in terms of the Town -
    ingevolge die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe,             planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of
    1986 (Ordonnansie 15 van 1986), en die Ordonnansie on die
                                            1986), and the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance
    Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), of             20 of 1986), or who may have an interest in notices in this re-
    wat belong mag he by kennisgewings in die verband of ken-
    nisgewings in verband met aansoeke ingevolge die Wet op             Bard or notices regarding applications in terms of the Remov-
                                            al of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), is drawn to the
    Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), word                               R36, 1989, in the Govern -
    daarop gevestig dat ingevolge Proklamasie R36, 1989, in die           fact that
                                            men       of  March    (Ration
                                                 in terms of Proclamation egul
                                                Gazette   31    1989       Gazette 11800),
    Staatskoerant van 31 Maart 1989 (Regulasiekoerant 11800),            the administration of the said and various other acts, in so far
    die uitvoering van genoemde en verskeie ander wette, vir
                                            as such acts are applicable within an area which has by the
    sover sodanige wette van toepassing is binne 'n gebied vat by          Local Government Areas Ordinance, 1986 (Ordinance 24 of
    die Ordonnansie op Plaaslike Bestuursgebiede, 1986 (Ordon-
                                            1986), been declared as a Local Government area for the
    nansie 24 van 1986), verklaar is as 'n Plaaslike Bestuursge-
                                            White population group, has been assigned to the Minister of
    bled vir die Blanke bevolkingsgroep, opgedra is aan die             Local Govenment and Housing: House of Assembly with ef-
    Minister van Plaaslike Bestuur en Behuising: Volksraad, met
                  '                          feet from 1 April 1989.
    ingang van  1  April  1989.

     Bogenoemde bring, onder andere, mee dat kennisgewings              The above causes, inter alia, that notices in terms of the
  0  ingevolge die betrokke wette wat betrekking bet op n
    Blanke Plaaslike Bestuursgebied voortaan in die Staatskoe-
                                            relevant Acts regarding a White Local Government area
                                            should be published in the Government Gazette in the fu-
    rant gepubliseer moet word. Die sluitingstyd vir kennisge -           ture. The closing time for notices in the Government Gazette
    wings in die Staatskoerant is 15h00 op Vrydae.                 is 15h00 on Fridays.
                                                    .

  a                                                                                         J

Page 2
Download full gazette PDF