A Laws.Africa project
17 May 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-05-17 number 4622

Download PDF (3.4 MB)
Page 1
                                     -       -  -  -  -  -  -
          •
                                         MEN1K°             -
        DIE PROVINSIE TRANSVAAL                    ../...„
                                                           di
                                                              aE PROVINCE OF TRANSVAAL
II           .  ,••
                                     cop
                                     “A‘.0i,.   it.
                                                             la flit1a'        ifrartte
     0 ffistrie Roerant
       (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregisireer)
   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                     NA-140`
                                        )//iii*
                                        "17s...P'
                                              I
                                              -'
                                                                        .


                                                              (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                                           PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                                                                       _
   Vol 232                     PRETORIA       17 MEI           1989                             4622
                                       17 MAY


•


•


     OPENBARE VAKANSIEDAE                                        PUBLIC HOLIDAYS
         BELANGRIKE AANKONDIGING                                   IMPORTANT ANNOUNCEMENT
•
   SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSICEN-
               NISGEWINGS, ENS                        CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,
II   Aangesien 4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal
                                                                    ETC

'  . die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soos volg
   wees:                                           As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time
                                              for acceptance of notices will be as follows:
     16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die      Pro-
   vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989.
                                                16h00 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin -
,
    16h00 op Maandag 22 Mei 1989 vir Donderdag        1  Junie         cial Gazette on Wednesday 10 May 1989.
.   1989.
                         •
                                                 16h00 on Monday 22.May 1989 for Thursday          1  June 1989.
    LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropalgende
   uitgawe geplaas word.                                   NB: Late Notices will be published in the subsequent issue.

                            C G D GROVE                                           C G D GROVE
                           Direkteur-Generaal                                        Director - General
                 Transvaalse Provinsiale Administrasie                               Transvaal Provincial Administration

     OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                              OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
            (Verskyn elke Woensdag)                               (Published every Wednesday)
    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -                All
                                                  correspondence, advertisements, etc. must be ad-
   rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale, Administrasie,               dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -
a
III
   Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
   afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel-
                                              ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
                                              hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
   gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van              der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
,   die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie            cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
   verskaf nie.                                     Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
    Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                                    1989
    Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-                Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
   tengewone Koerante) is soos volg:                            zettes) are as follows:

    Jaarliks (posvry) —R40,00 plus AVB.                           Yearly (post free)— R40,00 plus GST.

    Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.

.    Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.                     Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
    Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat. Pre-  -              Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build -
:
   toria 0002.                                      ing, Pretorius Street, Pretoria 0002
                                                      Closing Time for Acceptance of Advertisements
         Sluitingstyd vir Aanname van A dvertensies
                                               All advertisements must reach the Officer in Charge of the
    Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele             Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
   Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week               week before the Gazette is published. Avertisements recei -
   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na                ved after that time will be held over for publication in the is -
   daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in               sue of the following week.
a
gli
   die uitgawe van die volgende week.
        Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
                                                   Advertisement Rates as from 1st January 1989

    Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant                  Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
   geplaas moet word:                                    zette:
                                                                                  _;iii

Page 2
Download full gazette PDF