A Laws.Africa project
24 May 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-05-24 number 4623

Download PDF (4.3 MB)
Page 1
                                    [
                                      lio  I         li
                                    .*,
          DIE PROVINSIE TRANSVAAL               LNIENIKO               -s -
   —                                                       HE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                               -

                                           11101:1

                                       -4ifilk/
                                                 '
                                      tk‘
                                        -
111.     434ffisiente       Roerant           N I-       -           Official             IS a3ette
        (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                       ,,, f
                                      -.YAI\
                                       e vs.....               (Registered at the Post Office as a Newspaper)
     PRYS: S.A. 75c Plus 9c A. V.B. OORSEE: 95c                             PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

     Vol 232                  PRETORIA         24 MEI         1989
                                       24 MAY                                       4623

       OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                          .OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
              (Verskyn elke Woensdag)                           (Published every Wednesday)
      Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -            All
                                               correspondence, advertisements, etc. must be ad -
     rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale. Administrasie,          dressed to the Director - General, Transvaal
                                                                    Provincial Ad -
     Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand          ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
     afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel-         hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
     gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van          der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
     die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie        dal Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
     verskaf nie.
                                            Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
     Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                               1989
      Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-            Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
     tengewone Koerante) is soos volg:                        zettes) are as follows:

      Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                       Yearly (post free)— R40,00 plus GST.
      Zimbabwe en Oorsee (posvry)— 85c elk plus AVB.                  Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
      Prys per eksemplaar (posvry)— 75c elk plus AVB.                 Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
      Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -           Obtainable at First Floor, Room        142,  Van der Stel Build -
     toria 0002.                                  ing, Pretorius Street, Pretoria 0002

          Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                     Closing Time for Acceptance of Advertisements

      Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offtsiele          All advertisements must reach the Officer in Charge of the
     Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week           Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
     voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na            week before the Gazette is published. Avertisements recei -
                                            ved after that time will be held over for publication in the is-
     daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in           sue of the following week.
     die uitgawe van die volgende week.
                                                   Advertisement Rates as from 1st January 1989
                  met ingang 1 Januarie 1989     •


      Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant             Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
  geplaaszette:
    moet word:
IsAdvertensietariewe
      Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.              Double column — R5,00 per centimetre or portion there -
     Herhaling — R4,00.                              of. Repeats— 84,00.
      Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.              Single column — R4,50 per centimetre. Repeats — R3,00.
      Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se -          Subscriptions are payable in advance to the Provincial
     kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                   Sectretary. Private Ha& X64, Pretoria 0001.
                          C G D GROVE                                         C G D GROVE
                        Provinsiale Sekretaris                                    Provincial Secretary
                               K 5-7-2- 1                                          K 5 - 7-2- 1I
    Administrateurskennisgewings                                 Administrator's Notices
gI  Administrateurskennisgewin 433           24 Mei 1989         Administrator's Notice 433                    24 May 1989

      VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP                           DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP
1
     Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan-            In terms of section 69 of the Town - planning and Townships           m
      en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die           Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator
     dministrateur hierby die dorp Rabie Ridge tot 'n goedge-           hereby declares Rabie Ridge Township to be an approved
  loking                                      township subject to the conditions set out in the Schedule
    eurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in
   die bygaande Bylae.                               hereto.
                            PB 4- 2-2-8356                                        PB 4- 2-2-8356

1

Page 2
Download full gazette PDF