A Laws.Africa project
1 June 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-06-01 number 4624

Download PDF (4.1 MB)
Page 1
                                                     1
                                1
                                                         ,,,
       DIE PROVINSIE TRANSVAAL             ,
                                      I_
                                       Hll I
                                      NIENIK43-           JE   rROVINCE OF TRANSVAAL
  a                               i
r
                                  ‘k.'
                                        "ra                       If

     .0 illicit laoerant
                                            j4/1/              1  1
                                  p'4114/1
                                                 Official              II; a3ette
                                    41;11
    (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                              (Registered at the Post Office as a Newspaper)

    PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                    -

                                       4*7
                                      61w1. -.
                                                     PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c


                            PRETORIA HUME
             .
    Vol 232                                        1989                            4624
                                1 JUNE

           KENNISGEWING 869 VAN 1989                                   NOTICE 869 OF 1989

       BELANGRIKE KENNISGEWING                                 .  IMPORTANT NOTICE
    KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS-                     NOTICES FOR PLACING IN THE GOVERN -
    KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE                     MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN -
           KOERANT                                  CIAL GAZETTE

    PUBLISERING VAN SEKERE KENNISGEWINGS IN                  PUBLISHING OF CERTAIN NOTICES IN THE OFFI -
    DIE OFFISIELE KOERANT EN DIE STAATSKOE-                  CIAL GAZETTE AND THE GOVERNMENT GA -
             RANT                                   ZETTE

     Kennisgewing 703 van 26 April 1989 en 3 Mei 1989 word           Notice 703 of 26 April 1989 and         3  May 1989 is hereby re -
    hiermee herroep.                             yoked.

     Almal wat daarby belang mag he se aandag word daarop             The attention of all who may have interest in the matter is
    gevestig dat Proklamasie R.36, 1989 in Staatskoerant No            drawn to the fact that Proclamation R.36, 1989 in Govern-
    11 800 van 31 Maart 1989 waarvolgens die uitvoering van die          ment Gazette No 11 800 of 31 March 1989 in terms of which
    Ordonnansies en Wette genoem in Bylae 1, Deel A en B van           the administration of the Ordinances and Acts mentioned in
    genoemde Proklamasies aan die Minister van Plaaslike Be-           Schedule 1, Part A and B was assigned to the Minister of
    stuur en Behuising, Volksraad opgedra is met ingang van 1           Local Government and Housing, House of Assembly with ef-
    April 1989, tot gevolg het dat —                       fect from 1 April 1989, resulted in —

     (1) kennisgewings deur plaaslike besture en eienaars van           (1) notices by local authorities and owners of land in terms
    grond ingevolge die Ordonnansies en Wette genoem in Bylae           of the Ordinances and Acts mentioned in Schedule 1, Part A
    1, Deel A en B van die Proklamasie nog steeds soos voor-           and B still being published in the Official Gazette as pre -
    heen in die Offisiele Koerant gepubliseer word; en              viously; and

     (2) kennisgewings deur die Minister van Plaaslike Bestuur           (2) notices by the Minister of Local Government and Hou -
    en Behuising, Volksraad en die Hoof van die Departement            sing, House of Assembly and the Head of the Department of
    Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, ingevolge die ge-           Local Government, Housing and Works in terms of the said
    noemde Ordonnansies en die Wette in die Staatskoerant ge-           Ordinances and Acts being published in the Government Ga-
    publiseer word.                                zette.


      OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
                                                       •

              (Verskyn elke Woensdag)                          (Published every Wednesday)
                                             All
l..    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-
    rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale, Administrasie,
                                              correspondence, advertisements, etc. must be ad-
                                           dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad-
                                           ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
    Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
    afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel-         hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
    gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van          der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
    die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie        cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
    verskaf nie.
     Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                                      from 1st January
                                           Subscription Rates (payable in 1989 advance) as
     Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-           Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
    tengewone Koerante) is soos volg:                       zettes) are as follows:
     Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                      Yearly (post free) —R40,00 plus GST.
     Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
     Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.         -
                                            Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
     Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-           Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build -
    toria 0002.                                                                         .

                                           ing, Pretorius Street, Pretoria 0002
          Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                   Closing Time for Acceptance of Advertisements
     Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele          All advertisements must reach the Officer in Charge of the
    Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week           Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a

                                                          •

!

Page 2
Download full gazette PDF