A Laws.Africa project
7 June 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-06-07 number 4625

Download PDF (4.5 MB)
Page 1
          D IEP       NSIETRANSVAAL        I\     11.I
                                        -                PROVINCE OF TRANSVAAL
                                      4
                                  ,..___PIL11
  .....
r 'Artiste t 1&orrant    R,O.V.

                  II
      (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

      PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                    \
                                     ii\
                                         .4

                                        Ta .
                                         --
                                          -
                                         ((At i
                                            KI;i4,1

                                        tio qA ii
                                         iiv.v..
                                          ardtc:
                                                 1
                                                    Outrun .a3ette
                                                               t
                                                                    11-

                                                         (Registered at the Post Office as a Newspaper)

                                                       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c


                             PRETORIA 7JUNIE
                                               -
      Vo1232                                          1989                          4625
                                  7 JUNE

             KENNISGEWING 869 VAN 1989                                NOTICE 869 OF 1989

         BELANGRIKE KENNISGEWING                                  IMPORTANT NOTICE
      KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS-                     NOTICES FOR PLACING IN THE GOVERN-
      KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE                     MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN-
             KOERANT                                  CIAL GAZETTE
      PUBLISERING VAN SEKERE KENNISGEWINGS IN                   PUBLISHING OF CERTAIN NOTICES IN THE OFFI -
      DIE OFFISIELE KOERANT EN DIE STAATSKOE-                   am. GAZETTE AND THE GOVERNMENT GA -
               RANT                                    ZETTE
       Kennisgewing 703 van 26 April 1989 en 3 Mei 1989 word            Notice 703 of 26 April 1989 and     3  May 1989 is hereby re -
      hiermee herroep.                               yoked.
       Almal wat daarby belang mag he   se  aandag word daarop         The attention of all who may have interest in the matter is
      gevestig dat Proklamasie R.36, 1989 in Staatskoerant No           drawn to the fact that Proclamation R.36, 1989 in Govern -
      11 800 van 31 Maart 1989 waarvolgens die uitvoering van die         ment Gazette No 11 800 of 31 March 1989 in terms of which
      Ordonnansies en Wette genoem in Bylae 1, Deel A en B van           the administration of the Ordinances and Acts mentioned in
      genoemde Proklamasies aan die Minister van Plaaslike Be-           Schedule 1, Part A and B was assigned to the Minister of
      stuur en Behuising, Volksraad opgedra is met ingang van 1          Local Government and Housing, House of Assembly with ef-
      April 1989, tot gevolg het dat —                      *feet from 1 Apri11989, resulted in —
        (1) kennisgewings deur plaaslike besture en eienaars van           (1) notices by local authorities and owners of land in terms
      grond ingevolge die Ordonnansies en Wette genoem in Bylae          of the Ordinances and Acts mentioned in Schedule 1, Part A
      1, Deel A en B van die Proklamasie nog steeds soos voor-          and B still being published in the Official Gazette       as  pre -
      heen in die Offisiele Koerant gepubliseer word; en             viously; and
       (2) kennisgemings deur die Minister van Plaaslike Bestuur          (2) notices by the Minister of Local Government and Hou -
      en Behuising, Volksraad en die Hoof van die Departeinent          sing, House of Assembly and the Head of the Department of
    •
      Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, ingevolge die ge-          Local Government, Housing and Works in terms of the said
      noemde Ordonnansies en die Wette in die Staatskoerant ge-          Ordinances and Acts being published in the Government Ga-
      publiseer word.                               zette.


        OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
               (Verskyn elke Woensdag)                             (Published every Wednesday)

     Me korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-             All    correspondence, advertisements, etc. must be ad-        •

    rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,           dressed to the Director-General, Transvaal Provincial Ad -
    Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand           ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by'
    afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der             hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
    Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare           der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
    van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies            cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
    word nie verskaf nie.
                                            Subscription Rates (payable in advance) as from      1  January
       lntekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                          1989
L
     Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-            Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -          •


    tengewone Koerante) is soos volg:                        zettes) are as follows:
       Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                     Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
[      Zimbabwe en Oorsee (posvry)- 85c elk plus AVB.                Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
k
       Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.               Price per single copy (post free) —75c each plus GST.
     Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-            Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
    toria 0002.                                  ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
           Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                    Closing Time for Acceptance ofAdvertisements
       Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele         All advertisements must reach the Officer in Charge of the
I

Page 2
Download full gazette PDF