A Laws.Africa project
14 June 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-06-14 number 4626

Download PDF (7.5Β MB)
Page 1
      DIE PROVINSIE TRANSVAAL                 I_ Lill Kilo              ?ROVINCE OF TRANSVAAL
              β€’β€’
                               ea tisb.i
                               \β€˜β€˜Vier97                    I  I

                                                  la flit la I it a3ette
         1   r                             -

    offtstett Rotrant
                                                                 Op
                                           .
  (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                               ra#1.
                               β€’


                               "e
                                  \.,......,_,
                                 A'.  it
                                 .6.,,,aiticIV
                                      rt.:
                                                      (Registered at the Post Office as a Newspaper)

  PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                             PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

                                 14
  Vol 232                    PRETORIA    JUNIE14 JUNE
                                              1989                             4626

         KENNISGEWING 869 VAN 1989                                NOTICE 869 OF 1989

     BELANGRIKE KENNISGEWING                                   IMPORTANT NOTICE
  KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS-                     NOTICES FOR PLACING IN THE GOVERN-
  KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE                     MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN-
         KOERANT                                  CIAL GAZETTE
  PUBLISERING VAN SEKERE KENNISGEWINGS IN                    PUBLISHING OF CERTAIN NOTICES IN THE OFFI -
  DIE OFFISIELE KOERANT EN DIE STAATSKOE-                    CIAL GAZETTE AND THE GOVERNMENT GA -
           RANT                                              ZETTE

    Kennisgewing 703 van 26 April 1989 en 3 Mei 1989 word            Notice 703 of 26 April 1989 and      3  May 1989 is hereby re-
  hiermee herroep.                               yoked.

   Almal wat daarby belang mag he se aandag word daarop             The attention of all who may have interest in the matter is
  gevestig dat Proklamasie R.36, 1989 in Staatskoerant No            drawn to the fact that Proclamation R.36, 1989 in Govern -
  11 800 van 31 Maart 1989 waarvolgens die uitvoering van die          ment Gazette No 11 800 of 31 March 1989 in terms of which
  Ordonnansies en Wette genoem in Bylae 1, Deel A en B van           the administration of the Ordinances and Acts mentioned in
  genoemde Proklamasies aan die Minister van Plaaslike Be -           Schedule 1, Pan A and B was assigned to the Minister of
  stuur en Behuising, Volksraad opgedra is met ingang van 1           Local Government and Housing, House of Assembly with ef-
  April 1989, tot gevolg het dat β€”                       feet from 1 April 1989, resulted in β€”
   (1) kennisgewings deur plaaslike besture en eienaars van              (1) notices by local authorities and owners of land in terms
  grond ingevolge die Ordonnansies en Wette genoem in Bylae           of the Ordinances and Acts mentioned in Schedule 1, Part A
  1, Deel A en B van die Proklamasie nog steeds soos voor-           and B still being published in the Official Gazette as pre -
  heen in die Offisiele Koerant gepubliseer word; en              viously; and
   (2) kennisgewings deur die Minister van Plaaslike Bestuur           (2) notices by the Minister of Local Government and Hou -
  en Behuising, Volksraad en die Hoof van die Departement            sing, House of Assembly and the Head of the Department of
  Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, ingevolge die ge-           Local Government, Housing and Works in terms of the said
  noemde Ordonnansies en die Wette in die Staatskoerant ge-           Ordinances and Acts being published in the Government Ga -
  publiseer word.                                zette.


    OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                          OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
           (Verskyn elke Woensdag)                              (Published every Wednesday)

   Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-           All correspondence, advertisements, etc. must be ad-
  rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,          dressed to the Director-General, Transvaal Provincial Ad -
  Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand          ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by'
  afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der            hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
  Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare          der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
  van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies           cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
  word nie verskaf nie.
                                         Subscription Rates (payable in advance)       as  from  1  January
   Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang I Januarie 1989                            1989
   Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-           Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
.  tengewone Koerante) is soos volg:                       zettes) are as follows:
   Jaarliks (posvry) β€” R40,00 plus AVB.                        Yearly (post free) β€” R40,00 plus GST.
   Zimbabwe en Oorsee (posvry) β€” 85c elk plus AVB.                   Zimbabwe and Overseas (post free) β€” 85c each plus GST.
   Prys per eksemplaar (posvry) β€” 75c elk plus AVB.                  Price per single copy (post free) β€” 75c each plus GST.
   Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-              Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel B uild -
  toria 0002.                                ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
       Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                    Closing Time for Acceptance of Advertisements
   Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele             All advertisements must reach the Officer in Charge of the

Page 2
Download full gazette PDF