A Laws.Africa project
21 June 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-06-21 number 4627

Download PDF (7.8 MB)
Page 1
      DIE PROVINSIE TRANSVAAL
         r   r 0*v
                                  long
                                   Al
                                      MENIK
                                      r.
                                      allh 1 p
                                               1A
                                                      3
                                                      ;
                                                        PROVINCE OF TRANS VAAL
                                                           '  '

    0 ffisteir Rcieraitt c* -(47 0 fficial . ii3itte               -
                                                I
                                                                4   1,1_.

                                      '1
                                         - 7/1
  (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)        K,        i               (Registered at the Post Office as a Newspaper)

  PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c               a.1ilk
                                       ...4,
                                             l?
                                                      PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

                                    21 JUNIE 1989
                         PRETORIA       21 JUNE                                        4627

    OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                             OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
           (Verskyn elke Woensdag)                                (Published every Wednesday)

   Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-                All
                                              correspondence, advertisements, etc. must be ad-
  rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,             dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -
  Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand            ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
  afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der             hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
  Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare           der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
  van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies            cial Gazeue or cuttings of advertisements are not supplied.
  word nie verskaf nie.
                                           Subscription Rates (payable in advance) as from          1  January
   Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                                1989
p   Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-              Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
  tengewone Koerante) is soos volg:                        zettes) are as follows:
   Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                        Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
   Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                   Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
'
   Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.                  Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
   Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-              Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
  toria 0002.                                   ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
       Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                       Closing Time for Acceptance ofAdvertisements
   Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele             All advertisements must reach the Officer in Charge of the
  Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week             Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday            a
  voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na              week before the Gazette is published. Advertisements re-
  daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in            ceived after that time will be held over for publication in the
  die uitgawe van die volgende week.                        issue of the following week.
      Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989                      Advertisement Rates as from 1 January 1989
   Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant               Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
  geplaas moet word:                                zette:
   Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.                 Double column — R5,00 per centimetre or portion there -
10 Herhaling — R4,00.                                of. Repeats — R4,00.
•

   Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,130.               Single column— R4,50 per centimetre. Repeats — R3,00.
   Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-            Subscriptions arc payale in advance to the Provincial Sec -
'
  kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                     retary, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                        C G D GROVE                                          C G D GROVE
•
                       Provinsiale Sekretaris                                      Provincial Secretary
                               K 5-7-2- 1                                        K 5-7-2 - 1

  Administrateurskennisgewings                                   Administrator's Notices
  Administrateurskennisgewing 475            21 Junie 1989       Administrator's Notice 475                   21 June 1989
                           •

         MUNISIPALITEIT MEYERTON
                                                     MEYERTON MUNICIPALITY
                                                        •  -
        HERROEPING VAN SKUTTARIEF
                                                     REPEAL OF POUND TARIFF
   Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel
     van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat             The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of
a164(3)
  hy die Skuttarief van die Munisipaliteit Meyerton, afgekon-            the Local Government Ordinance, 1939, publishes that he
                                           has in terms of section 71 of the said ordinance, repealed the
prdig by Administrateurskennisgewing 367 van 10 Julie 1940,

Page 2
Download full gazette PDF