A Laws.Africa project
28 June 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-06-28 number 4628

Download PDF (11.4Β MB)
Page 1
                                         II 1110
                                         MENIKO
       DIE PROVINSIE TRANSVAAL                            i    rE  fiROVINCE OF TRANSVAAL
                                  -,277.a4:
             r  β€’β€’
     offistelt           1&ocrant
                                  Sβ€˜711;74
                                  C
                                     1:#   \


                                                of
                                                etttrtat               attte
   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                      ra;              (Registered at the Post Office as a Newspaper)

   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                           PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

                                      J
                          PRETORIA    28 28   UNEIE 1989
                                      j uN                                 4628

     OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                       OFFICIAL GAZE 1 TB OF THE TRANSVAAL
            (Verskyn elke Woensdag)                            (Published every Wednesday)

    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-           All correspondence,    advertisements, etc. must be ad -
   rekteur-generaal, Transvitalse Provinsiale Administrasie,          dressed   to the Director-General, Transvaal Provincial Ad -
   Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand         ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
   afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der           hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
   Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare         der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
   Nan 'die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies         cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
   word nie verskaf nie.
                                         Subscription Rates (payable in advance) as from 1 January
    Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                         1989
    Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-           Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
   tengewone Koerante) is soos volg:                     zettes) are as follows:
    Jaarliks (posvry) β€” R40,00 plus AVB.                     Yearly (post free) β€” R40,00 plus GST.
    Zimbabwe en Oorsee (posvry) β€” 85c elk plus AVB.                Zimbabwe and Overseas (post free) β€” 85c each plus GST.
li
    Prys per eksemplaar (posvry) β€” 75c elk plus AVB.               Price per single copy (post free) β€” 75c each plus GST.
    Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-           Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
   toria 0002.                                 ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.      β€’
        Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                  Closing Time for Acceptance ofAdvertisements
    Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele          All advertisements must reach the Officer in Charge of the
   Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week          Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday       a
   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na           week before the Gazette is published. Advertisements re-
   daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in         ceived after that time will be held over for publication in the
β€’

   die uitgawe van die volgende week.                     issue of the following week.
       Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989                   Advertisement Rates as from 1 January 1989
    Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant             Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-
   geplaas moet word:                             zette:
    Dubbelkolom β€” R5,00 per sentimeter of deel daarvan.            Double column β€” R5,00 per centimetre or portion there-
   Herhaling β€” R4,00.                             of. Repeatsβ€” R4,00.
    Enkelkolom β€” R4,50 per sentimeter. Herhaling β€” R3,00.            Single column β€” R4,50 per centimetre. Repeats β€” R3,00.
    Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-         Subscriptions are payale in advance to the Provincial Sec-
   kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                  retary, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                         C G D GROVE                                     C G D GROVE
                       Provinsiale Sekretaris                              Provincial Secretary
                              K 5-7-2- 1                                    K 5-7-2- 1

            Proklamasies                                 Proclamations
   No 35 (Administrateurs - ),1989                      No 35 (Administrator's), 1989

             PROKLAMASIE                                   PROCLAMATION          β€’
     INSTELLING VAN MUNISIPALITEIT RAYTON                      INSTITUTION OF RAYTON MUNICIPALITY
    Met ingang van 1 Julie 1989 β€”                       With effect from 1 July 1989 β€”
    (a) verklein ek hierby ingevolge artikel 14(3) van die Or-        (a) in terms of section 14(3) of the Transvaal Board for the
   donnansie op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van         Development of Peri - Urban Areas Ordinance, 1943 (Ordi -

Page 2
Download full gazette PDF