A Laws.Africa project
12 July 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-07-12 number 4630

Download PDF (7.9 MB)
Page 1
                                                -  - -

                                1
                                                     1
      DIE PROVINSIE TRANSVAAL i I initillicloll                        -
                                                      11E
                                                         PROVINCE OF TRANSVAAL
                  ...._
                                      if
         r  r ••                               A.

    it 111.5161r Rotratit                                      b.
                                                  thofficial           II-ri: a3ette           .
                                N&ducii
                                    a
  (As 'rz Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                               (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                 ,   ,14..,&.4
                                          -
  PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                                PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c


                          PRETORIA     12 JULIE        1989                             4630
                                   12 JULY

     OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
            (Verskyn elke Woensdag)                                (Published every Wednesday)

    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -         All correspondence, advertisements, etc. must be ad-
   rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,          dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -
'
   Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand         ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
   afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der          hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
   Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare        der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
  .van 'die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies         cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
   word nie verskaf nie.                           Subscription Rates (payable in advance) as from           1  January
   Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                              1989
'
   Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-          Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
'
  tengewone Koerante) is soos volg:                      zettes) are as follows:

   Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                       Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
   Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                  Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.             I
   Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.        -          Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
   Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-             Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
  toria 0002.                                 ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
                                                                                  r
                                                                                    1
       Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                    Closing Time for Acceptance of Advertisements              II

   Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele             All advertisements must reach the Officer in Charge of the
  Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week          Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
  voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na           week before the Gaiette is published. Advertisements re-
  daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in          ceived after that time will be held over for publication in the
  die uitgawe van die volgende week.                     issue of the following week.
      Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989                     Advertisement Rates as from 1 January 1989
   Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant              Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-
  geplaas moet word:                             zette:
   Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.                Double column — R5,00 per centimetre or portion there -
  Herhaling — R4,00.                             of. Repeats — R4,00.
   Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.             Single column— R4,50 per centimetre. Repeats — R3,00.
   Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-          Subscriptions are payale in advance to the Provincial Sec-
  kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                  retary, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                         C G D GROVE                                       C G D GROVE
                       Provinsiale Sekretaris                                   Provincial Secretary
                             K 5-7-2- 1                                         K 5-7-2- 1
E
'

  Administrateursliennisgewings                               Administrator's Notices
  Administrateurskennisgewing 498          28Junie 1989       Administrator's Notice 498                    28 June 1989

  STADSRAAD VAN CARLETONVILLE: INTREKKING                   TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE: WITHDRA-
   VAN VRYSTELLING VAN EIENDOMSBELASTING                             WAL OF EXEMPTION FROM RATING

   Die Administrateur maak hierby bekend dat. die Stadsraad             Notice is hereby given that the Town Council of Carleton -
  van Carletonville hom versoek het om die bevoegdheid aan          ville has requested the Administrator to exercise the author -
110nansie
  hom verleen deur die bepalings van artikel 9(10) van Ordon-         ity conferred on him by section 9(10) of Ordinance 17 of
     17 van 1939, uit to oefen en die bestaande vrystelling        1939, and withdraw the existing exemption from the provi -
  van die bepalings van die Plaaslike Bestuur- Belasting-Or-          sions of the Local Authorities Rating Ordinance, 1933, in re -


                              ,


                                                                                    1

Page 2
Download full gazette PDF