A Laws.Africa project
19 July 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-07-19 number 4631

Download PDF (9.9 MB)
Page 1
          DIE PROVINSIE TRANSVAA11,-- ____61 M    III Rit -1    t4„ .1  K.
                                               ° -    _THE PROVINCE OF TRANSVAAL
0             r   r••• •  -  -••            40:1*
                                     \\       1.   A

                                                    Official 4 a3ette
                   -     •
        is ffistelle        Rotrant            1‘1‘ lifIC''‘ II/1


      (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                     N4:41
                                     k.la
                                           ill              (Registered at the Post Office as a Newspaper)

      PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                     ail .  NAL..           PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

                                      19 JULIE
      Vol. 232                   PRETORIA     1.9  JULY        1989                          4631


         OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                          OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
                                                                               -
                (Verskyn elke Woensdag)                            (Published every Wednesday)
             ..,

       Alle korrespondensie, advertensies, ens. moot aan die Di-             All correspondence, advertisements, etc. must be ad-
      rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,             dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -
      Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand            ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
      afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der              hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
      Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare            der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
      van die Offesiele Koerant of uitknipsels van advertensies             cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
      word Me verskaf nie.
                                               Subscription Rates (payable in advance) as from    1  January
       Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                           1989
        Transvaalse Offuiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-             Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
      tengewone Koerante) is soos volg:                         zettes) are as follows:
       Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                       Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
       Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                  Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
       Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.                  Price per single copy (post free) —75c each plus GST.
       Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstrait, Pre-             Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
  ,
      toria 0002.                                    ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
            Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                    Closing Time for Acceptance of Advertisements
   Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offtsige                 All advertisements must reach the Officer in Charge of the
  Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week                  Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
  voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na                   week before the Gazette is published. Advertisements re-
`daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
      die uitgawe van die volgende week.
                                               ceived after that time will be held over for publication in the
                                               issue of the following week.
1
          Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989                    Advertisement Rates as from 1 January 1989
       Kennisgewings wat volgens Wet in die Offside Koerant               Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-
      geplaas moet word:                                zette:
    ,

       Dubbelkolom — R5,00 per centimeter of deel daarvan.                Double column — R5,00 per centimetre or portion there-
      Herhaling — R4,00.                                of. Repeats— R4,00.
       Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.                Single column —R4,50 per centimetre. Repeats —R3,00.
       Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-             Subscriptions are payale in advance to the Provincial Sec-
      kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                     rotary. Private Bag X64, Pretoria 0001.
                            CGD GROVE                                     C G D GROVE
                           Provinsiale Sekretaris                               Provincial Secretary
                                  K 5-7-2- 1                                    K 5-7-2- 1

                Proclamations                                  Proklamasies
                                  -
      No 36 (Administrateurs - ),1989
                                             No 36 (Administrator's), 1989
                 PROKLAMASIE                                  PROCLAMATION
      TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING
      VAN BUITESTEDELIICE GEBIEDE: INSTELLING                    TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF
      VAN 'N PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEE VIR                      PERI- URBAN AREAS: ESTABLISHMENT OF A

S                  KAMPERSRUS                       LOCAL AREA COMMI I TEE FOR KAMPERSRUS

       Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 21(2)             Under the powers vested in me by section 21(2) of the
                                                                     ANIELC           4

Page 2
Download full gazette PDF