A Laws.Africa project
26 July 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-07-26 number 4632

Download PDF (11.7Β MB)
Page 1
                                                          ii-617/1ger
                                                                    )TG
h..
        DIE PROVINSIE TRANSVAAL,11111111111111111r
                            THE PROVINCE CAF TRANSVAAL
                              _        re r r β€’β€’)(        44:17o
                      β€˜
                         -;iii,  d. g. . ....   4 F-
                       \tβ€˜
                                                   ettIttat           ija3ette
                                             -                     P


    ASIIISIPIt lkoerant                              --
                                      ..z.:-giii2,
                                     - #.1
                                    sri ci 1
   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)         r.β€ž.   r/
                                      ,;a4140
                                           Vri           (Registered at the Post Office as a Newspaper)

   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                    'eβ€’                 PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c


                          PRETORIA 26 JULIE              1989                          4632
   Vol. 232                        26 JULY

       OFFISIELE KOERANT VAN DIETRANSVAAL                          OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
             (Verskyn elke Woensdag)                              (Published every Wednesday)

    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -              All correspondence, advertisements, etc. must be ad-
    rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,              dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -
    Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand             ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
    afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der               hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
    Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare            der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Proyin -
   .van die Offtsiele Koerant of uitknipsels van advertensies             cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
    word Me verskaf nie.                                Subscription Rates (payable in advance) as from     1  January
    Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang I Januarie 1989                            1989

    Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-              Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
   tengewone Koerante) is soos volg:                          zettes) are as follows:

    Jaarliks (posvry)β€” R40,00 plus AVB.                          Yearly (post free) β€” R40,00 plus GST.
    Zimbabwe en Oorsee (posvry) β€” 85c elk plus AVB.                    Zimbabwe and Overseas (post free) β€” 85c each plus GST.

    Prys per eksemplaar (posvry) β€”75c elk plus AVB.                    Price per single copy (post free) β€” 75c each plus GST.

    Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-               Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
   toria 0002.                                     ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
         Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                     Closing Time for Acceptance of Advertisements
    Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offtstele              All advertisements must reach the Officer in Charge of the
   Koerant liereik nie latei nie as 16h00 op Dinsdag 'n week              Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday      a
   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na               week before the Gazette is published. Advertisements re-
   daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in              ceived after that time will be held over for publication in the
   die uitgawe van die volgende week.                         issue of the following week.
        Advertensietariewe met ingang 1 Januarle 1989                    Advertisement Rates as from 1 January 1989
    Kennisgewings wat volgens Wet in die Offtsiele Koerant                Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
   geplaas moet word:                                 zette:
    Dubbelkolom β€” R5,00 per sentimeter of deal daarvan.                 Double column β€” R5,00 per centimetre or portion there -
   Herhaling β€” R4,00.                                 of. Repeatsβ€” R4,00.
    Enkelkolom β€” R4,50 per sentimeter. Herhaling β€”R3,00.                 Single column β€” R4,50 per centimetre. Repeats-13,00.
    Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-              Subscriptions are payale in advance to the Provincial Sec-
I
   kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                      retary, Pnvate Bag X64, Pretoria 0001.
                          CGDGROVE                                       CGDGROVE
                        Provinsiale Sekretaris                                  Provincial Secretary
     .           _              IC 5-7-2-. 1
                                      ..
                                           _                              K 5-7-2- 1

           Proclamations                                  β€’

                                                       Proklamasies
                                 .          .
   No 37 (Administrateurs -) 1987                           No 37 (Administrator's), 1989

              PROKLAMASIE                                                             _
                                                        PROCLAMATION
    Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 14(2)(a)
   van die Wet op Provinsiale Regering, 1986 (Wet No 69 van                Under the powers vested in me by section 14(2)(a) of the
   1986), en nadat aan die bepalings van artikel 16 van genoem-            Provincial Government Act, 1986 (Act No 69 of 1986), and
   de Wet voldoen is, reel ek hierby aangeleenthede in verband             after compliance with the provisions of section 16 of the said
   met die Avalon - krematorium soos in die Bylae hierby uiteen-            Act, I hereby regulate matters in connection with the Avalon
                                             Crematorium as set out in the Schedule hereto.
rgesit.

Page 2
Download full gazette PDF