A Laws.Africa project
2 August 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-08-02 number 4633

Download PDF (7.9 MB)
Page 1
                                                1

                                     M E ri1 K °
      DIE PROVINSIE TRANSVAAL              .
                                         Ir:.  \.%
                                                   - LIE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                                    -

                                  ,,./2Z:
          ,  ,  ,..
                                  IItAii A pi r              a  .

    offtstett Roe rant            -


                                  kmopi
                                       -
                                                  latftrtal           14pa3ittr
   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)       \ "0.6; 'll                 (Registered at the Post Office as a Newspaper)

   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                     an..               PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

'                                                             -
                       PRETORIA 2 AUGUST
                             AUGUSTUS 1989                            •
   Vol. 232                                            1989                          4633
                            2    1989

     OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                          OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
             (Verskyn elke Woensdag)                              (Published every Wednesday)

    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-             All
                                              correspondence, advertisements, etc. must be ad-
   rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,           dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -
   Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand           ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
   afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der            hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
   Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare          der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
   van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies           cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
   word nie verskaf nie.                             Subscription Rates (payable in advance) as from        1  January
    Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                            1989

    Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van .alle Bui-            Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
   tengewone Koerante) is soos volg:                       zettes) are as follows:
    Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                       Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
    Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                  Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
    Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.                 Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
    Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-           Obtainable' at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
   toria 0002.                                  ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
         Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                   Closing Time for Acceptance ofAdvertisements      •
    Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele            All advertisements must reach the Officer in Charge of the
   Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week            Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na             week before the Gazette is published. Advertisements re -
   daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in           ceived after that time will be held over for publication in the
   die uitgawe van die volgende week.                       issue of the following week.
       Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989                     Advertisement Rates as from 1 January 1989
    Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant              Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
1
   geplaas moet word:                               zette:

IlkHerhaling—
  Dubbelkolom — R5,00       per sentimeter of deel daarvan.           Double column = R5,00 per centimetre or portion there -
       R4,00.                                 of. Repeats— R4,00.
'
    Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.               Single column —R4,50 per centimetre. Repeats — R3,00:
    Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-           Subscriptions are payale in advance to the Provincial Sec -
   kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                    retary, Private Bag X64, Pretoria 0001.

r                         C G D GROVE
                         Direkteur-generaal
                                                                     C G D GROVE
                                                                     Director - General
                               K 5-7-2- 1                                      K 5-7 - 2- 1

            Proclamations                                      Proklamasies
   No 41 (Administrateurs - ), 1989                        No 41 (Administrator's), 1989

               PROKLAMASIE                                    PROCLAMATION
    Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 4 van die            Under the powers vested in me by section 4 of the Local
   Local Authorities Roads Ordinance, 1904 (Ordonnansie 44            Authorities Roads Ordinance, 1904 (Ordinance 44 of 1904),
   van 1904), gelees met artikel 14 van die Wet op Provinsiale          read with section 14 of the Provincial Government Act, 1986
   Regering, 1986 (Wet 69 van 1986), pioklameer ek hierby die          (Act 69 of 1986), I, hereby proclaim the road as described in
     soos in die Bylae hierby omskryf, tot 'n openbare pad on -        the Schedule hereto, as a public road under the jurisdiction
  'pad
   der die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Thabazimbi.           of the Town Council of Thabazimbi.
                                                                                  a,

Page 2
Download full gazette PDF