A Laws.Africa project
9 August 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-08-09 number 4634

Download PDF (2.0 MB)
Page 1
                                    VI
           _  ..Elk        DIE PROVINSIE TRANSVAAL               .
                                          141  "     I "- -     --  -'. 1.1PHE  PROVINCE OF TRANSVAAL


r       Misfile
           ISuitengeloone
                      Rs:levant            k
                                        tilk..
                                       ,,\,an
                                        , ii,
                                           1
                                        vAirat
                                           e i16-
                                                       1
                                                               Official fba3cttc
                                                               extraorbinarp
      (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)         \-  .1t
                                         41 c'
                                            'I  '
                                                   -          (Registered at the Post Office as a Newspaper)
    PRYS: S.A. 40c Plus Sc A.V.R.BUITELANDS: 50c
                                           -
                                           ."'    .         PRICE S.A. 40c Plus 5c G.S.T.        FOREIGN: 50c

                                      9 AUGUSTUS
   Vol. 232                     PRETORIA                          1989                            4634
                                        9 AUGUST


    ALGEMENE KENNISGEWING                                            GENERAL NOTICE
          TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT                                  TRANSVAAL EDUCATION DEPARTMENT

          ALGEMENE KENNISGEWING 1335 VAN 1989                                   GENERAL NOTICE 1335 OF 1989

        ADVERTERING VAN VAKANTE ONDERWYSPOSTE                                ADVERTISING OF VACANT TEACHING POSTS

    .  Datum van diensaanvaarding:                               1. Date of commencement of duty:
   —    bevorderings poste begin 2de kwartaa11990                       — promotion post beginning 2nd term 1990
   —    Onderwyskolleges — begin 2de kwartaa11990                       — Colleges of Education — beginning 2nd term 1990
   —    Onderwyshulpdienste begin lste kwartaal 1990 behalwe waar an-             — Ancillary Education Services beginning 1st term 1990 except where e
       den vermeld                                         else indicated

   L.W.: Verelste kwalifikasies mod behaal word vo or datum van     diems- ,         N.B.: The required qualifications must be obtained prior to date of corn-
        aanvaarding.                                        mencement of duty.

   2. Sluitingsdatum van Aansoeke                                2. Closing Date for Applications

  Die aansoeke sluit op 30 Augustus 1989 en moat asseblief die betrokke              Applications close on 30 August 1989 and must please reach the person
  persoon, soos in paragraaf 7 genoem, nie later nie as 16h00 op hierdie             concerned, as indicated in paragraph 7, not later than 16h00 on that date.
  datum bereik.                                   '
                                                  3. Closing Date for Recommendations by Management Councils
   3. Sluitinpdatum van Aanbevelings deur Bestuursrade                      Recommendations made by Management Councils in respect of pro -
    Aanbevelings van Bestuursrade t.o.v. bevorderingsposte bereik die              motion posts should reach the Department not later than 15 November
                                                  1989.
   Departement me later nie as 15 November 1989.
                                                  4. Information Supplied by Prospective Applicants for Promotion Posts
   4. Inligting deur Voornemende Applikante om Bevorderingsposte
    (a) Applikante VERBONDE AAN TOMINRIGTINGS wat om                         (a) Applicants ATTACHED TO TED INSTITUTIONS who intend to
   poste van rektor en vise•rektor by onderwyskolleges, poste by help-              apply for posts of rector and vice - rector of colleges of education, posts in
 dlenste en poste van hoof, senior adjunk- , adjunk• en departementshoof              ancillary services and posts of principal, senior deputy principal, deputy
 by skole aansoek doen, vul TOD 486 IN EN 'N DATASTROKIE en                    principal and head of department at schools should complete TED 486
 stuur dit in 'n aparte koevert aan die Voorsitter, Keurraad, Privaatsak              — AND A DATA SLIP and despatch these in a separate envelope to
    Pretoria 0001, am horn binne 12 dae na die verskyning van die va-              the Chairman Selection Board, Private Bag X76, Pretoria 0001, to
4176,
  aturelys te heretic.                                      reach him within 12 days after the gazette's appearing.

    03) ANDER applikante nil vorm TOD 486 Bungling oar applikante                 (b) OTHER applicants should complete form TED 486 (information
D   om bevorderingsposte) en stuur dit in 'n aparte koevert aan die Voorsit-
   ter, Keurraad, Privaatsak X76, Pretoria 0001, om horn binne 12 na die
                                                  about applicants for promotion posts) and sent it in a separate envelope
                                                  to the Chairman Selection Board, Private Bag X76, Pretoria 0001, to
                                                  reach him: within 12 days after the gazette's appearing.
   verskyning van die vakaturelys te bereik.
                                                    (c) Applicants for posts at colleges of education (excluding posts of rec-
     (c) Applikante wat om poste verbonde aan onderwyskolleges aansoek             tor/vice-rector) should complete the form on which information is requi -
   doen (poste van rektor/vise - rektor uitgesluit) vul die vorm waarop inlig-          red from applicants for posts of lecturer/senior lecturer/head of
   ting verlang word van applikante om poste van dosent/senior                  department/associate head of department at colleges of education, ob -
   dosent/departementshoof/mede - departementshoof by onderwyskolleges              tamable from the Registrars of the colleges of education, and despatch it
   in wat by die Registrateur van die onderwyskolleges verkrygbaar is, en            to the rector concerned.
   stuur dit aan die betrokke rektor.
                                                  S. Procedure for applying
   5. Wyse waarop aansoek gedoen word
                                                  (a)
   (a)  Afsonderlike aansoeke word vir elke vakature op vorm TOD 487                   =
                                                       Separate
                                                       -     applications are to be submitted for each vacancy on form
                                                          487, which is provided specially for this purpose and is obtain-
       ingedien wat spesiaal vir die doel beskikbaar is en by                      able from school board offices, schools and colleges of education. A
       skoolraadskantore, skole en onderwyskolleges verkrygbaar is. 'n                 curriculum vitae may be included.
       Kurrikulum vitae ken ingesluit word.                          (b) The post number of the vacancy for which application is made   is to
   (b) Die posnommer van die vakature waarom aansoek gedoen wont                    be inserted in the appropriate space. The reference number appears
     word in die toepaslike ruimte ingevul. Die verwysnommer verskyn                 opposite the requirements for each post. In view of the increasing
                                                      use of the computer, it is essential that this number be furnished
     teenoor die vereistes vir elke pos. Die toenemende gebruik van die
                                                      fully and accurately.
     rekenoutomaat meek dit noodsaaklik dat hierdie aornmer volledig
     en akkuraat aangedui word.
                                                  (c)  Copies of testimonials are to be attached to each separate applica-
   (c)   Afskrifte van getuigskrifte word by elke afsonderlike aansoek aan-              Lion. (Originals of testimonials will not be returned).
     geheg. (Oorspronklike getuigskrifte sal nie terugbesorg word nie).            (d) Applicants are to furnish their private addresses and telephone
   (d) Applikante verstrek hul private adresse en telefoonnommers (in-
       diem enige) op vorm TOD 487.
                                                      numbers (if any) on form TED 487.

D   (e)  Die woord "Aansoeke" word op die koevert waarin aansoeke aan-
       gestuur word, aangebring.
                                                  (e) The envelope in which applications are forwarded is to be marked
                                                      "Applications".

Page 2
Download full gazette PDF