A Laws.Africa project
16 August 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-08-16 number 4635

Download PDF (6.2 MB)
Page 1
                                                                                      It
 .     DIE PROVINSIE TRANSVAAL             k     —..

                                             Isl,
                                                 I ICO__4 -
                                                          ILE  PROVINCE OF TRANSVAAL
          r  rfly
                                  -
                                    ,
                                    .
                                       511,E
                                         -  /-
                                            3
                                             _t
                                                 %
                                                 '
                                                   ,..
                                                   A    „     1  1                                                       Ottitial u;a3ttte
                                  .b%
     fivIIIStrit Retrofit                    .
                                  ttiLudiir
                                        -
                                       'atg ---
 7
   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                    4..4I  ....

                                                             (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                    •
                                      .._,A4
   PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                      ai.                   PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c

                                  16 AUGUSTUS
   Vol. 232                PRETORIA                             1989                         4635
                                  16 AUGUST                                                . ..         BELANGLIKE KENNISGEWING                                   IMPORTANT ANNOUNCEMENT
    Sluitingstyd vir Advertensies vanaf   1  September 1989:              Closing time for Advertisements        as  from  1  September
   10h00 Dinsdae.                                     1989:10h00 Tuesdays.


     OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                                OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
            (Verskyn elke Woensdag)                                    (Published every Wednesday)


    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-                 Allcorrespondence, advertisements, etc. must be ad-
   rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,               dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -
   Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand               ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
   afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der                 hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
   Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare               der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
   van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies                cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
   word nie verskaf nie.
                                               Subscription Rates (payable in advance) as from        1  January
    Intekengeid (vooruitbetaalbaar) met ingang I Januarie 1989                                 1989


    Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van elle Bui-                Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
   tengewone Koerante) is soos volg:                            zettes) are as follows:

    Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                           Yearly (post free) — R40,00 plus GST.

    Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.

    Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.                     Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.

    Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-                Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build7
41.toria 0002.                                        ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.


0        Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                          Closing Time for Acceptance of Advertisements

    Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele                   All advertisements must reach the Officer in Charge of the
   Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week                Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na                 week before the Gazette is published. Advertisements re-
   daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in                ceived after that time will be held over for publication in the
   die uitgawe van die volgende week.                           issue of the following week.

       Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989                          Advertisement Rates as from 1 January 1989

    Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant                  Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
   geplaas moet word:                                   zette:

    Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.                   Double column — R5,00 per centimetre or portion there-
   Herhaling — R4,00.                                   of. Repeats— R4,00.
    Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling — 113,00.                  Single column— R4,50 per centimetre. Repeats— R3,00.
    Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur-gene-                Subscriptions are payable in advance to the Director Gen -
   raal, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                          eral, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                         C G D GROVE                                           C G D GROVE
                         Direkteur - generaal                                       Director General.
111
                               K 5-7-2- 1                                           K 5-7-2- 1

Page 2
Download full gazette PDF