A Laws.Africa project
23 August 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-08-23 number 4636

Download PDF (11.7 MB)
Page 1
                                   r

a         DIE PROVINSIE TRANSVAAL               ,
                                           011
                                         MENIKO
                                                 11
                                                  ,r
                                                       Il I-H E PROVINCE OF TRANSVAAL
                                         ,.,   .,„,
              I  1  ••                     '\‘  At) al 1
       up'    ffistele Rotrant                    Nkssul
                                                       0 treatff          dip
                                                                         a3ette
                                          -;± 11  -
                                            .:•

                                         4st l,i
                                        K • 4 't
•    (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                                 (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                         .

                                         ''•*;&:171gV
                                               -

    PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                                 PRICES: S.A. 75c Phis G.S.T. OVERSEAS: 95c

     .     •

                            PRETORIA       23 AUGUSTUS           1989
    Vol. 232                               23 AUGUST                                      4636


             BELANGLIKE KENNISGEWING                               IMPORTANT ANNOUNCEMENT
       Sluitingstyd vir Advertensies vanaf     1  September 1989:          Closing time for Advertisements      as  from  1  September
    10h00 Dinsdae.                                      1989:10h00 Tuesdays.


        OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                             OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
                 (Verskyn elke Woensdag)                               (Published every Wednesday)

                                                    •


     Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -                All correspondence, advertisements, etc. must be ad-
    rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,                dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -
    Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand                ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
    afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der                 hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
    Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare               der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin.
    van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies                •cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
    word nie verskaf nie.                                                                         _


                                                 Subscription Rates (payable in advance) as from       1  January
     Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                                1989


     Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-                Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -
    tengewone Koerante) is soos volg:                            zettes) are as follows:

       Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                         Yearly (post free) — R40,00 plus GST.

       Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                   Zimbabwe and Overseas (post free) - 85c each plus GST.

       Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.                   Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.

                                                  Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build -
  a     Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
                                                 ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.
  Storia 0002.
                                                       Closing Time for Acceptance of Advertisements
             Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies

       Idle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele              All advertisements must reach the Officer in Charge of the
     Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week                Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
     voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na                 week before the Gazette is published. Advertisements re-
     daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in                ceived after that time will be held over for publication in the
     die uitgawe van die volgende week.                           issue of the following week.

            Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989                     Advertisement Rates as from 1 January 1989

     Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant                  Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -
    geplaas moet word:                                    zette:

       Dubbelkolom —      115,00 per  sentimeter of deel daarvan.           Double column — R5,00 per centimetre or portion there -
    Herhaling — R4,00.                                    of. Repeats— R4,00.
       Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.                 Single column— R4,50 per centimetre. Repeats — R3,00.

     Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur-gene
                                  -                Subscriptions are payable in advance to the Director Gen -
    raal, Privaatsak X64, Pretoria 0001.                           eral, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                               C G O GROVE                                     C G D GROVE


•                             :Direkteur-generaal
                                     K 5-7-2- 1
                                                                         Director General I
                                                                               K 5-7 -2- 1
                                                                                        Il                                                                                      A

Page 2
Download full gazette PDF