A Laws.Africa project
30 August 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-08-30 number 4637

Download PDF (9.1 MB)
Page 1
                                 rilIVIl
                                 I.
                                    ---
                                      11
                                   - ENIKO             - --
                                                       --  j
0        DIE PROVINSIE TRANSVAAL                             -
                                                          11HE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                       7A;
                                       ilk rt.  4:-N
                                       „.....1,—)j--
                                              ..
I

            r  r ••                       \Vill                     1  1          ffistett Rocrattt                     k‘.4t /      .. in
                                                       ®ffittal
                                     I
                                        -  -
       Gob                                 (L'_
                                                                       lb:  a3ette
     (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)       K'     II
                                        V*"..
                                        dile
                                         6,11k
                                                              (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                       W4a
  -   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c                 ....I`..-              PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                                   1
                                    30 AUGUSTUS
     Vol. 232                PRETORIA       30 AUGUST                1989                          4637

                                                     .
           BELANGLIKE KENNISGEWING                                  IMPORTANT ANNOUNCEMENT
      Sluitingstyd vir Advertensies vanaf   1  September 1989:             Closing time for Advertisements        as  from  1  September
     10h00 Dinsdae.                                     1989:10h00 Tuesdays.


       OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL                              OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
              (Verskyn elke Woensdag)                                   (Published every Wednesday)
                                               •    •
       Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-                All correspondence, advertisements, etc. must be ad-
     rekteur-generaal, Transyaalse Provinsiale Administrasie,                dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -
h    iPrivaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
     afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der
                                                 ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
                                                 hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
     Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare              der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
     van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies               •cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
     word nie verskaf nie.
                                                 Subscription Rates (payable in advance) as from        1  January
      Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989                                 1989


      Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-                Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
     tengewone Koerante) is soos volg:                           zettes) are as follows:

      Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.                           Yearly (post free) — R40,00 plus GST.

      Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.                     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.

      Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.               •
                                                   Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.

      Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-                Obtainable at Frist Floor, Room 142, Van der Stel Build-
      aria 0002.                                      ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.

           Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies                        Closing Time for Acceptance ofAdvertisements

      Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele                All advertisements must reach the Officer in Charge of the
     Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week                Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a
     voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na                 week before the Gazette is published. Advertisements re-
     daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in               ceived after that time will be held over for publication in the
     die uitgawe van die volgende week.                           issue of the following week.

          Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989                       Advertisement Rates as from 1 January 1989


      Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant                  Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-
     geplaas moet word:                                   zette:

      Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.                  Double column — R5,00 per centimetre or portion there -
     Herhaling — R4,00.                                   of. Repeats— R4,00.
      Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling —R3,00.                   Single column —R4,50 per centimetre. Repeats — R3,00.
      1ntekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur-gene     -           Subscriptions are payable in advance to the Director Gen -
     raal,eral,
       Privaatsak X64, Pretoria 0001.                              Private Bag X64, Pretoria 0001.
L                            CGDGROVE
                                -generaal
                                                                           CGDGROVE
                                                                           Director Generall
                                 K 5-7-2- 1                                •           K 5-7-2- 1rDirekteur                       •

Page 2
Download full gazette PDF