A Laws.Africa project
6 September 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-09-06 number 4638

Download PDF (10.3Β MB)
Page 1
   k   THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                    3IENIKO
                                     N
                                                               DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                       ,r
                                        \       Cr':     7
                                                         β€’

                                                   -                  r β€’ 4nr    an
                                             A- 7 y2P
     Offitiat
                                                                  1
                                                                c
                                                            I?. fasten           ittottant
                                      i'    'C                    utta3ette            pti2.44  β€˜041.."
           (Registered at the Post Office as a Newspaper)   K                      (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                           a- -
                                          -11.2)'th.ii.
                                             .,,.wp....4.
         PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                             PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


     Vol. 232                 PRETORIA       6 SEPTEMBER                  1989                          4638
                                    6 SEPTEMBER

           IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                      BELANGRIKE KENNISGEWING
      Closing time for Advertisements as from      1  September                Sluitingstyd vir Advertensies vanaf       1  September 1989:
     1989:10h00 Tuesdays.                                       10h00 Dinsdae.
         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                               OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                                     (Verskyn elke Woensdag)
      All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
     ebtssed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad-                  rekteur-Generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
      inistration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
      aid, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van                  afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der
      ;r Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -              Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare
     cial Gazelle or cuttings of advertisements are not supplied.                 van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies
     Subscription Rates (payable in advance) as from 1 January                  word nie verskaf S.
                    1989                               Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
      Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                   Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-
     zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:
      Yearly(post free) β€”R40,00 plus GST.         .                      Jaarliks (posvry)β€” R40,00 plus AVB.
      Zimbabwe and Overseas (post free) β€” 85c each plus GST.                     Zimbabwe en Oorsee (posvry) β€” 85c elk plus AVB.
      Price pr single copy (post free) β€” 75c each plus GST.                      Prys per eksemplaar (posvry) β€”75c elk plus AVB.
      Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                   Verkrygbaar by le Vloer, kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-
     ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.                       .     toria 0002.
         Closing Time for Acceptance ofAdvertisements                             Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
      All advertisements must reach the Officer in Charge of the                   Me advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                     Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisements re-                     voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat rid
   ceived after that time will be held over for publication in the                 daardie tyd ontvang word, .word oorgehou vir publikasie in
     sue of the following week.                                 die uitgawe van die volgende week.
          Advertisement Rates as from 1 January 1989                          Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
 Cinserted
  Notices required by Law to be
rzette:                        in the Official Ga-                 Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
                                                 geplaas moet word:
     Double column β€” R5,00 per centimetre or portion there-                  Dubbelkolom β€” R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
   of. Repeats β€” R4,00.                                     Herhalingβ€” R4,00.
     Single column β€” R4,50 per centimetre. Repeats β€” R3,00.                  Enkellcolom β€” R4,50 per sentimeter. Herhaling β€” R3,00.
    Subscriptions are payable in advance to the Director-Gen-                  Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur-gene -
   eral, Private Gag X64, Pretoria 0001.                            raal, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
                       C G D GROVE                                          C G D GROVE
                        Director-General                                      Direkteur - generaal
                                  K 5-7-2- 1                                              K 5-7-2- 1

         Administrator's Notices
   Administrator's Notice 629
            MEYERTON MUNICIPALITY
                             30 August 1989
                                          .
                                                   Admmistrateurskennisgewings
                                                   Administrateurskennisgewing 629        -
                                                                                 30 Augustts 1989
                                                                                           a
                                                             MUNISIPALITEIT MEYERTON.
       PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES
                                                      VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE
10    Notice is hereby given, in terms of section 10 of the I Aral                  Ingevolge artikel   10   van die Ordonnansie op P]aaslike Be -


                                                   .
                                                                                           4
                                                                                             I
                                             .   _     _

Page 2
Download full gazette PDF