A Laws.Africa project
13 September 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-09-13 number 4639

Download PDF (7.3 MB)
Page 1
                                                          1
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL                   11
                                  t
                                          I1
                                          en E le 11( 0 —
                                                      II   - ) DIE PROVINSIE TRANSVAAL
0
       ,. e  I    1                         i

                                         At.14 vetit
                                          >
                                          `'kk
                                          ,‘‘.
                                             .  _
                                                 ..
                                                   „.
                                                    .
                                                            -
                                                                   1  ••
                                                                         Rotrattt
   'stmt./it             lb voette                \'`vAPPI
                                                                  tele
          (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                      07/1'
                                       vey,
                                      .\ kiiii                (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                              PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


                                     13 SEPTEMBER               "1089
                                                                                   4639
   Vol. 232                   PRETORIA        13 SEPTEMBER
           PUBLIC HOLIDAYS                                     OPENBARE VAKANSIEDAE
         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                       BELANGRIKE AANKONDIGING
                                                      SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNIS -
   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                                    GEWINGS, ENSOVOORTS
                    ETC.
                                                       Aangesien 10        1989 'n openbare vakansiedag is,
    As 10 October 1989 is a public holiday, the closing time for                              vir die aanname van Administrateursken -
                                                               Oktober
                                                      sal die sluitingstyd
illik acceptance     of Administrator's Notices, etc., will be    as    fol -          nisgewings ensovoorts, soos volg wees:
   lows:
                                                       10h00 op Maandag, 2 Oktober 1989, vir die uitgawe van
    10h00 on Monday, 2 October 1989,        for the issue of the                                 11 Oktober 1989.
                                                      die Provinsiale Koerant van Woensdag
   Provincial Gazette of Wednesday, 11 October 1989.
                                                       10h00 op Maandag, 9 Oktober 1989, vir die uitgawe van
    10h00 on Monday, 9 October 1989,        for the issue of the                die Provinsiale Koerant van Woensdag 18 Oktober 1989.
   Provincial Gazette of Wednesday, 18 October 1989.
                                                       Let wel: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uit-
    N B: Late notices will be published in the subsequent issue.                    gawes geplaas word.
                                                                            C G D GROVE
                             C G D GROVE
                             Director-General                                      Direkteur-generaal


         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                       BELANGRIKE KENNISGEWING

    Closing time for Advertisements      as  from  1  September                Sluitingstyd vir Advertensies vanaf   1  September 1989:
   1989: 10h00 Tuesdays.                                         10h00 Dinsdae.

       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                                 OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                                   (Verskyn elke Woensdag)
    All correspondence,      advertisements, etc. must be ad-                    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -

j  dressed to the     Director- General,
                     Transvaal Provincial Ad-
   ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
   cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
                                                      rekteur-Generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
                                                      Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
                                                      afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der
                                                      Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare
                                                      van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies
                                                      word nie verskaf nie.
   Subscription Rates (payable in advance) as from         1  January
                     1989                                Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                     Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-
   zettes) are as follows:                                        tengewone Koerante) is soos volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                                Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                        Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price pr single copy (post free) — 75c each plus GST.                        Prys per eksemplaar (posvry)— 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                       Verkrygbaar by le Vloer, kamer   142, Pretoriusstraat, Pre -
   ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.                                toria 0002.
        Closing Time for Acceptance of Advertisements                            Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the                      Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                       Koerant bereik the later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisements re-                       voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
a
ip
   ceived after that time will be held over for publication in the
   issue of the following week.
                                                      daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                                      die uitgawe van die volgende week.
                                                                                       1

Page 2
Download full gazette PDF