A Laws.Africa project
27 September 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-09-27 number 4641

Download PDF (7.6 MB)
Page 1
                          .                                                           ,.._.
    THE PROVINCE OF TRANSVAAL                    1  _
                                        1 lid
                                          c_
                                              _
                                                1
                                            IVIENIKO
                                                _
                                                    .    —   .
                                                              DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                 .        bb,

                                            k*      .74
                                                      /          r  r  ••
   Official ii.a3ette                                          .                                                          liwbfftstele        laorrant
          (Registered at the Post Office as a Newspaper)

       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                        t „L." ki4ilkei
                                            :_fri.vniszr.
                                                         (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

                                                         PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

                                 27 SEPTEMBER non
  Vol. 232                      PRETORIA 27 SEPTEMBER '7°'.                                         4641
          PUBLIC HOLIDAYS                                  OPENBARE VAKANSIEDAE
         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                      BELANGRIKE AANKONDIGING

   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                          SLUITINGSTYD VJR ADMINISTRATEURSKENNIS -
                    ETC.                                        GEWINGS, ENSOVOORTS

                                                  Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,
       10  October 1989 is a public holiday, the closing time for             sal die sluitingstyd vir die aanname van Administrateursken -
   r eptance of Administrator's Notices, etc., will be         as   fol -      nisgewings ensovoorts, soos volg wees:
PjvAss:
•
                                                  10h00 op Maandag, 2 Oktober 1989, vir die uitgawe van
    10h00 on Monday, 2 October 1989,         for the issue of the          die Provinsiale Koerant van Woensdag 11 Oktober 1989.
   Provincial Gazette of Wednesday, 11 October 1989.
                                                  10h00 op Maandag, 9 Oktober 1989, vir die uitgawe van
    10h00 on Monday, 9 October 1989,         for the issue of the          die Provinsiale Koerant van Woensdag 18 Oktober 1989.
   Provincial Gazette of Wednesday, 18 October 1989.
                                                    Let wel: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uit -
    N B: Late notices will be published in the subsequent issue.               gawes geplaas word.

                              C G D GROVE                                        C G D GROVE
                              Director- General                                    Direkteur - generaal


       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                                 OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
             (Published every Wednesday)                                    (Verskyn elke Woensdag)

'
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-
,
  dressed  to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -                rekteur-Generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
  ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                 Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
  hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van                  hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van
  i
illn.
     Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-
   ial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
                                                der Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksem-
                                                plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
L                                                sies word nie verskaf nie.
PSubscription Rates (payable in advance)         as  from  1 January
j
                    1989                             Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989

j   Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                 Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-
  zettes) are as follows:
r
                                                tengewone Koerante) is soos volg:
   Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                             Iaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.

   Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                    Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.

   Price pr single copy (post free) — 75c each plus GST.                     Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
   Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                  Verkrygbaar by le Vloer, kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
  ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.                            toria 0002.
       Closing Time for Acceptance of Advertisements                            Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the                  Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele
  Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                  Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
  week before the Gazette is published. Advertisements re -                 voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat lid
  ceived after that time will be held over for publication in the              daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
     of the following week.                                die uitgawe van die volgende week.
issue                   _..g........w.._

Page 2
Download full gazette PDF