A Laws.Africa project
4 October 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-10-04 number 4642

Download PDF (6.8 MB)
Page 1
                                                                                _
      THE PROVINCE OF TRANSVAAL \                   IMI
                                      NIENIKO
                                                 II      DIE PROVINSIE TRANSVAAL
• Official               II; a3ette
                                    is
                                    ,
                                   ifra14
                                          At
                                          -
                                        ej.. ;..:.  /.        ea.  .  r ••1(

                                                     istustett Rotrarit
,          (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                       V*
                                       `Z..f.."
                                                   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

        PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                      PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. 0012SEE: 95c

               -
                                   4 OCTOBER
   Vol. 232                   PRETORIA     4 OKTOBER
                                                    1989                       4642
           PUBLIC HOLIDAYS                              OPENBARE VAKANSIEDAE
          IMPORTANT ANNOUNCEMENT                               BELANGRIKE AANKONDIGING

    CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                      SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNIS -
                                                       GEWINGS, ENSOVOORTS
                    ETC.
    .                                           Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,
11/1   As 10 October 1989 is a public holiday, the closing time for            sal die sluitingstyd vir die aanname van Administrateursken -
    acceptance of Administrator's Notices, etc., will be as fol -            nisgewings ensovoorts, sons volg weer:
    lows:
                                               10h00 9p Maandag, 2 Oktober 1989, vir die uitgawe van
      10h00 on Monday, 2 October 1989,      for the issue of the         die Provinsiale Koerant van Woensdag 11 Oktober 1989.
   Provincial Gazette of Wednesday,     11  October 1989.
                                               10h00 op Maandag, 9 Oktober 1989, vir die uitgawe van
      10h00 on Monday, 9 October 1989,      for the issue of the         die Provinsiale Koerant van Woensdag 18 Oktober 1989.
   Provincial Gazette of Wednesday, 18 October 1989.
                                                 Let wel: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uit -
      N B: Late notices will be published in the subsequent issue.          gawes geplaas word.

                             C G D GROVE                                   CG D GROVE
                             Director- General                                Direkteur- generaal


        OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                         OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
             (Published every Wednesday)                              (Verskyn elke Woensdag)
                               •
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad-            rekteur-Generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
i_.  ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by           . Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per

   ',and, must be handed in on the. First Floor, Room 144, Van            hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
    er Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-          der Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis gksem -
    ial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.           plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                             sies word nie verskaf nie.
   Subscription Rates (payable in advance) as from 1 January
                    1989                         1ntekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989

      Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-          Transvaalse Offtsiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                              tengewone Koerante) is sops volg:

      Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                      Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.

    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.

      Price pr single copy (post free) — 75c each plus GST.              Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
      Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-           Verkrygbaar by le Vloer, kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-
   ing , Pretorius Street, Pretoria 0002.                      toria 0002.
         Closing Time for Acceptance of Advertisements                     Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
      All advertisements must reach the Officer in Charge of the            Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a             Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisements re-             voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat rid
   ceived after that time will be held over for publication in the          daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
   issue of the following week.                           die uitgawe van die volgende week.

Page 2
Download full gazette PDF