A Laws.Africa project
11 October 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-10-11 number 4643

Download PDF (4.8 MB)
Page 1
                                                                                      I..._
                                        f.-
                                           -

                                        I
                                        '
      THE PROVINCE OF TRANSVAAL                                         DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                              I
II                                                         __.
              /

      offirtat 4a3ette
                 1
             (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                           ,r
                                           \t  /4. r..-
                                                   :.‘.Of
                                                         effisiete Rotrant
                                                        (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

          PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                              aJilktit       PRYS: S.A. 75c Plus 9c A .V.B. OORSEE: 95c         _.


                                           11  OCTOBER1989                               4643
      Vol. 232                    PRETORIA
                                           11  OKTOBER


              PUBLIC HOLIDAYS                                OPENBARE VAKANSIEDAE
             IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                  BELANGRIKE AANKONDIGING
                                                    SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNIS -
      CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                                   GEWINGS, ENSOVOORTS
                        ETC.
                                                     Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,
lip ...,
       As  10        public holiday, the closing time for
             October 1989 is  a
      acceptance of Administrator's Notices, etc., will be as fol-
                                                    sal die sluitingstyd vir die aanname van Administrateursken -
                                                    nisgewings ensovoorts, soos volg wees:
      lows:
                                                 •
                                                     10h00 op Maandag, 2 Oktober 1989, vir die uitgawe van
       10h00 on     Monday, 2 October 1989, for the issue of the              die Provinsiale Koerant van Woensdag 11 Oktober 1989.
      Provincial Gazette of Wednesday,     11  October 1989.
                                                     10h00 op Maandag, 9 Oktober 1989, vir die uitgawe van
       10h00 on Monday, 9 October 1989, for the issue            of the       die Provinsiale Koerant van Woensdag 18 Oktober 1989.
      Provincial Gazette of Wednesday, 18 October 1989.
                                                     Let wel: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uit -
       N B: Late notices will be published in the subsequent issue.               gawes geplaas word.
                                                                           C G D GROVB
                                C G D GROVE                                     Direkteur - generaal
                                Director- General


          OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                             OFFISIBLE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
                 (Published every Wednesday)                                (Verskyn elke Woensdag)


       All correspondence, advertisements,        etc. must be ad-             Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di-
      dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad-                rekteur-Generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
      ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
                                                    hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Vanr
      hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van
      der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -              der Stelgebou,Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksem -
      cies( Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                                    sies word nie verskaf nie.

•     Subscription Rates (payable in advance) as from         1  January
                        1989                           1ntekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989

       Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                Transvaalse Offtsiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
      zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:

       Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                            Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.

I       Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                   Zimbabwe en Oorsee (posvry)— 85c elk plus AVB.
I       Price pr single copy (post free) — 75c each plus GST.                    Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
       Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                  Verkrygbaar by le Vloer, kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-
      ing, Pretorius Street, Pretoria 0002.                            toria 0002.
1

           Closing Time for Acceptance of Advertisements                         Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
       All advertisements must reach the Officer in Charge of the                 Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offtsiele
      Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                  Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
      week before the Gazette is published. Advertisements re-                  voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
I
      ceived after that time will be held over for publication in the               daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
      issue of the following week.                                die uitgawe van die volgende week.


I

Page 2
Download full gazette PDF