A Laws.Africa project
18 October 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-10-18 number 4644

Download PDF (7.5 MB)
Page 1
             ,                      (


                                     [
1
I
      THE PROVINCE OF TRANSVAAL                       11 11
                                       IVIENIKO         bIE PROVINSIE TRANSVAAL
0           .    r
                                   ,
                                     -     *Waal             irpcottte             4.11fr
                                     N.44y...
                                       ....i.iig
                                                  offisielt Rorrant
           (Registered at the Post Office as a Newspaper)    K
                                       ,/k.4      (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

         PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                  PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

    Vol. 232                             18
                          PRETORIA         OCTOBER1989
                                     18 OKTOBER                                 4644


         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL
                        '                      OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
               (Published every Wednesday)                         (Verskyn el ke Woensdag)
      All correspondence, advertisements, etc. must be ad-            Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
     dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -        rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
     ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by        Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
     hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van          hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer       144, Van
     der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -      der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
     cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.        plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
  .
      Subsaiption Rates (payable in advance) as from              sies word nie verskaf nie.
                                1  January
     1989
                                             bucket:geld (voornitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
      Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-         Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
    zettes) are as follows:                           tengewone Koerante) is soos volg:
      Yearly (post free).— R40,00 plus GST.                     Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
      Zimbabwe and Overseas (post free) — 85e each plus GST.             Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
      Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.             Prys per eksemplaar (posvry)— 75c elk plus AVB.
     Obtainable' at First Floor, Room 142, Van der Stel Build -           Verkrygbaar by le Vluer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
    ing, Pretorius Street, Pretoria, 0002.                    toria 0002.
         Closing Time for Acceptance of Advertisements                  Sluitingstyd vir Attnname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the          Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele
    Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a          Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
    week before the Gazette is published. Advertisments receiv-         voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat nd
    ed after that time will be held over for publication in the issue
    of the following week.                           daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                          die uitgawe van die volgende week.
          Advertisements Rates as from 1 January 1989
                                                Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
    Notices required by Law to be inserted
                        in the Official Ga-         Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge -
    zette:
                                          plaas moet word:
         column — R5,00 per centimetre or portion there -          Dubbelkolom — R5,00 per centimeter of deel daarvan.
    of. Repeats—R4,00.                             Herhaling —R4,00.
rDouble
  Single column — R4.50 per centimetre. Repeats— R3,00.               Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.
     Subscriptions are payable in advance to the Director-Gen-          Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur -gene-
    end, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                                          raal, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
                           C G D GROVE                                    C G D GROVE
                           Director-General                                Di rekteur -generaal
                                K5 -7-2- 1                                    K5- 7-2-I
                                                                 .


             Proclamations                                 Proklamasies
  Administrator's Notice 47              18 October 1989
                                          Administrateurskennisgewing 47            18  Oktober 1989
                 PROCLAMATION
                                                      PROKLAMASIE
  DIMINUTION OF AREA OF JURISDICTION: FOR-
  MER TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOP-                      VERKLEINING VAN REGSGEBIED: VOORMALIGE
                                          TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING
           MENT OF    PERI - URBAN  AREAS                 VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE.

•    Under the powers vested in me by section 14(3) of the
                                           Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 14(3) van        --

Page 2
Download full gazette PDF