A Laws.Africa project
25 October 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-10-25 number 4645

Download PDF (5.7 MB)
Page 1
                                                                                         .
                                    { iti joil                1


•OfttaztA
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL
        0  a.
                   41;a3ette
                                      0\„i—
                                        \An
                                          DIE

                                      \....4.....
                                            --t-,
                                                 -
                                                    -
                                                    /,1
                                                   in?

                                                        ilffisiett
                                                              PROVINSIE TRANSVAAL


                                                                       3&oerant
                                          ,/
                                         1.111,11          (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
          (Registered at the Post Office as a Newspaper)       -
                                          a.
                                         -S.. 4 '
                                             4.,
                                        t"- .,,,,,mno*
                                             ..          PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95e

                                     25
 Vol. 232                     PRETORIA        25
                                          OCTOBER1989
                                          OKTOBER
                                                                                  4645


       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                               OFFISIELE KOE RANT VAN DIE TRANSVAAL                   1111

             (Published every Wednesday)                                  (Verskyn el ke Woensdag)
                                                                                             1


    All correspondence, advertisements, etc. must         be ad-               Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -                   rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
   ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                   Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van                    hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144. Van
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -'                der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
   Cal  Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                  plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van aclverten -
                                                   sies word nie verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from     1  January
   989                                                Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie /989reTransvaalse
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
 zettes)tengewone
   are as follows:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.
                                                           Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
                                                         Koerante) is soos volg:
                                                    Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
                                                    Zimbabwe en Oorsee (posvry)— 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                      Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel        Build -             Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
   ing, Pretorius Street, Pretoria, 0002.                              toria 0002.
        Closing Time for Acceptance of Advertisements                           Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the                     Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                     Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisments receiv-                   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat nd
   ed after that time will be held over for publication in the issue                daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
   of the following week.                                      die uitgawe van die volgende week.
         Advertisements Rates as from 1 January 1989                          Advertensietariewe met ingang 1 Januurie 1989
   Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -                   Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
   zette:                                              plaas moet word:
    Double column — R5,00 per centimetre or portion there -                    Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
   r. Repeats— R4,00.                                       Herhaling— R4,00.
    Single column — R4,50 per centimetre. Repeats— R3,00.                      Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.
                                                                                       •

    Subscriptions are payable in advance to the Director- Gen -                   Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur -gene-
r.  eral, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                            CG D GROVE
                                                   raal, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
                                                                           CG D GROVE
                            Director- General                                     Direkteur - generaal
                                   1(5 -7-2- 1                                        K5 - 7-2- 1        Administrator's Notices                                Adniinistrateurskennisgewings
   Administrator's Notice 742  25 October 1989                          Administrateurskennisgewing 742        25  Oktober 1989
     DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP                                  VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP
    In terms of section 69 of the Town - planning and Townships                    Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan -
   Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator                    ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die
   hereby declares Bedfordview Extension 313 Township to be                     Administrateur hierby die dorp Bedfordview Uitbreiding 313
   an approved township, subject to the conditions set out in the                  tot 'n goedgekeurde dorp, onderworpe aan die voorwaardes
   Schedule hereto.                                         uiteengesit in die bygaande Bylae.
                              PB 4-2-2;6402           .                              PB 4-2-2-6402

Page 2
Download full gazette PDF