A Laws.Africa project
1 November 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-11-01 number 4646

Download PDF (6.5 MB)
Page 1
                                                                                  ...




    THE PROVINCE OF TRANSVAAL               11111111111J
                                MEXIKO
                               ..,_   -  DIE PROVINSIE TRANSVAAL
D         1  f                                              /   r  ••
   official           lb a3ette                               offtstrie Rotrant
                                     V/
                                         Jaral.....ip

         (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                       '  digk''
                                              '1     (As'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

      PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                          an
                                          .Cm.t,..      PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

   Vol. zn                  PRETORIA        1    NOVEMBER         1989                       4646
                                   1    NOVEMBER


         PUBLIC HOLIDAYS                                OPENBARE VAKANSIEDAE                        ..




        IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                 BELANGRIKE AANKONDIGING
   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                          SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS -
'
             ETC.                                       KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS

         26 December 1989 and 1 January 1990 are Public                 Aangesien 25, 26 Desember 1989 en 1 Januarie 1990 Open -
  Illys
   Pi olida
   follows:
         the closing time for acceptance of notices will be as             bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
                                                kennisgewings soos volg wees:
                                                kennisgewings
                                                 10h00 op Donderdag, 14 Desember 1989, vir die uitgawe
    10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the                van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
   Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.                    1989.

    10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the                 10h00 op Donderdag, 21 Desember 1989, vir die uitgawe
   Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                     van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3 Januarie 1990.
                                                 LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.               uitgawe geplaas word.
                          C G D GROVE                                      C G D GROVE
                          Director- General                                   Direkteur- generaal


      OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                           OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
            (Published every Wednesday)                                (Verskyn elke Woensdag)

    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                   Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -               rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
   ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by               Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
   'hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van                hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -             der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
   cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.               plate van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                                sies word nie verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from    1   January
   1989                                 .           Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Janttarie 1989
i
i
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Dui -
   zettes) are as follows:
,



                                                tengewone Koerante) is soos volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                           Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
    Zimbabwe and Overseas (post free)— 85c each plus GST.                   Zimbabwe en Oorsee (posvry) —85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                  Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                 Verkrygbaar by le Vloer, Kamer   142, Pretoriusstraat, Pre -
   ing, Pretorius Street, Pretoria, 0002.                          toria 0002.
        Closing Time for Acceptance of Advertisements                       Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the                 Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                 Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisments receiv-                voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   ed after that time will be held over for publication in the issue             daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
   of the following week.                                  die uitgawe van die volgende week.
        Advertisements Rates as from 1 January 1989                       Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
   Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -                Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
                                                plans moet word:
lzette:

Page 2
Download full gazette PDF