A Laws.Africa project
8 November 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-11-08 number 4647

Download PDF (7.2 MB)
Page 1
                                                             _
                                     r


       THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                     '
                                             na  E N 1111011
                                                               ii_ME
                                                               I      PROVINCETRANSVAAL
                                            -
                                         -

                                                   aIC                   r••••
III           r  1      ikoffittat ii;a3ette
       be                               ..
                                         itkA.;_
                                           e
                                           .
                                       ii.:Sicsiii2.0
                                                 ir....I.
                                                     -

                                                       1
                                                         i
                                                               (Affistett Rogrant
                                                                     r
            (Registered at the Post Office as a Newspaper)    \
                                           kr•fiti
                                           6
                                            ,vii1/,
                                                 -
                                                             (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                           -,- 4rkli
          PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                              PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


      Vol. 232                  PRETORIA       Rag&                     1989                        4647
             PUBLIC HOLIDAYS                                   OPENBARE VAKANSIEDAE
•           IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                         BELANGRIKE AANKONDIGING
                                                                                       -
       CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                              SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS
                      ETC.
                                                            KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS
                                                                                         -
                                                       Aangesien 25, 26 Desember 1989 en 1 Januarie 1990 Open
        As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public                 bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
      Holidays the closing time for acceptance of notices will be as
                                                   kennisgewings soos volg wees:
      follows:
                                                    10h00 op Donderdag, 14 Desember 1989, vir die uitgawe
       10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the                van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
      Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.                    1989.

       10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the                 10h00 op Donderdag, 21 Desember 1989, vir die uitgawe
                                                   van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3 Januarie 1990.
      Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.
                                                     LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
       NB: Late notices will be published in the subsequent issue.               uitgawe geplaas word.
                              C G D GROVE                                             C G D GROVE
                                                                                Direkteur - generaal
                              Director-General                     •
           OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                                OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
                (Published every Wednesday)                                       (Verskyn elke Woensdag)

        All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                     Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
      dressed to the Director- General. Transvaal Provincial Ad
                                   -                  rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
      ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                 Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
      hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van                   hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
        Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-                der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem-
  cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                      plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten-
loder
,
                        as    January
                                                     sies word nie verskaf nie.
        Subscription Rates (payable in advance)     from  1
       1989                                               Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
        Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                 Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-
       zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:
        Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                             Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
        Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                     Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.

        Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                     Prys per elcsemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
        Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build -                     Verlcrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
       ing, Pretorius Street, Pretoria, 0002.                            toria 0002.
            Closing Time for Acceptance of Advertisements                               Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies

       All advertisements must reach the Officer in Charge of the                      Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
       Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                   Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
       week before the Gazette is published. Advertisments receiv-                 voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat rid
       ed after that time will be held over for publication in the issue              daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
       of the following week.                                    die uitgawe van die volgende week.
             Advertisements Rates as from 1 January 1989                             Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989

    _  Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-                  Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-          --
  1

       zette:                                            plaas moet word:
                                                   -                                        .

Page 2
Download full gazette PDF