A Laws.Africa project
15 November 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-11-15 number 4648

Download PDF (7.1 MB)
Page 1
                                                    I
                               I                    .


    THE PROVINCE OF TRANSVAAL               I
                                      IVIEbAAKO
                                                    I  DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                      ! .----, fA

II  Official ila3ette                           '..‘...41..1?";
                                                   .offistele Rotrant
         (Registered at the Post Office as a Newspaper)       \\41-N
                                    \
                                    \   ii.    d     (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
•
                                           kd1
       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c,          lac?ft....       PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

   Vol. 232                 PRETORIA      15    NOVEMBER        1989                       4648
                                  15    NOVEMBER


          PUBLIC HOLIDAYS                              OPENBARE VAKANSIEDAE
         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                               BELANGRIKE AANKONDIGING
    CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                       SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS -
                  ETC.                               KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS

    As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public                Aangesien 25, 26 Desember 1989 en 1 Januarie 1990 Open-
,  Holidays the closing time for acceptance of notices will be as           bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
                                             kennisgewings soon volg wees:
sjollows:                                          10h00 op Donderdag, 14 Desember 1989, vir die uitgawe
    10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the
                                             van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
   Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.
                                             1989.
    10h00 on Thursday, 21 December. 1989 for the issue of the              10h00 op Donderdag, 21 Desember 1989, vir die uitgawe
   Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                  van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3 Januarie 1990.
                                              LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.            uitgawe geplaas word.
                          C G D GROVE                                    C G D GROVE
                           Director-General                                Direkteur-generaal


       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                        OFF1SIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
            (Published every Wednesday)                              (Verskyn elke Woensdag)

    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                 Alle korrespondensie, advertensies, ens. meet aan die Di -
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -            rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
   ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by            Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van              hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -          der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
   cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.            plare van die Offtsiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                             sies word nie verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from    1  January
   1989                                          Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-            Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                               tengewone Koerante) is soon volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                         Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-              Verkrygbaar by le Vloer, Kamer    142, Pretoriusstraat, Pre-
   ing , Pretorius Street, Pretoria, 0002.                       toria 0002.
        Closing Time for Acceptance ofAdvertisements                     Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the               Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a              Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisments receiv-             voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat rid
   ed after that time will be held over for publication in the issue          daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
   of the following week.                               die uitgawe van die volgende week.
         Advertisements Rates as from 1 January 1989                    Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989
   Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-             Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
   zeta.:                                       plaas moet word:

Page 2
Download full gazette PDF