A Laws.Africa project
22 November 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-11-22 number 4649

Download PDF (8.7 MB)
Page 1
                                         IIMENIK.0
                                           11

      THE PROVINCE OF TRANSVAAL                 L        .$ -  -     _  --   - DIE PROVINCE TRANSVAAL

0                                      4*
                                      t\            Iri

     as   fficial       14$
                       a3ette            r...
                                     ...                                        ...........i,v)
                                                           0 ffisielt Rocrant
           (Registered at the Post Office as a Newspaper)    x
                                        TV"71
                                          ; ,N1 i
                                              -
                                                          (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                     \\   %1 4.4 1
                                        ,,..rtw..
                                          -..f"
         PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                            PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

     Vol. 232                 PRETORIA 22 NOVEMBER                       1989                        4649
                              22 NOVEMBER           PUBLIC HOLIDAYS                                OPENBARE VAKANSIEDAE
          IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                     BELANGRIKE AANKONDIGING
      CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                           SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS -
               ETC.                                       KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS

      As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public                  Aangesien 25, 26 Desember 1989 en       1  Januarie 1990 Open.

  ip  Holidays the closing time for acceptance of notices will be as
     follows:
                                                bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
                                                kennisgewings soos volg wees:

      10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the
     Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.
                                                uitgawevan
                                                10h00 op Donderdag,   Desember 1989, vir die
                                                                   14
                                                 die Provinsiale Koerant van Woe lisdag  Desember     27
                                                1989.
                                            "
      10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the               10h00 op Donderdag, 21 Desember .1989, vir die uitgawe
     Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                   van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3 Januarie 1990.
                                                  LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
      NB: Late notices will be published in the subsequent issue.             uitgawe geplaas word.
                            CG D GROVE                                            C G D GROVE
                            Director - General           •
                                                                            Direkteur-generaal


         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                              OFFISIELE KO ERANT VAN DIE TRANSVAAL
             (Published every Wednesday)                                    (Verskyn elke Woensdag)

      All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                 Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
     dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -             rekteur- generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,  ,  ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by
     hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van
     der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -
     c ial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.

      Subscription Rates (payable in advance) as front
     1989
                                 1  January
                                                Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per
                                                hand afgelewer, meet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
                                                der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem-
                                                plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                                sies word nie verskaf nie.

                                                  Intekengeld (voontitbetaathaar) met ingang 1 Januarie 1989

,
      Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -             Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
     zettes) are as follows:                                tengewone Koerante) is soos volg:
1


      Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                          Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
      Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                 Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
      Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                 Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
      Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build -              Verkrygbaar by le Vloer, Kamer         142,  Pretoriusstraat, Pre -
     ing, Pretorius Street, Pretoria, 0002.                        toria 0002.
          Closing Time for Acceptance of Advertisements                           Sluitingstyd vir Aannatne van Advertensies
     All advertisements must reach the Officer in Charge of the                Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele
     Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a               Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week
1    week before the Gazette is published. Advertisments receiv -             voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat nd
     ed after that time will be held over for publication in the issue           daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
I    of the following week.                                die uitgawe van die volgende week.
          Advertisements Rates as from 1 January 1989                          Advertensietarieive met ingang 1 Januarie 1989
     Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -            Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
     zette:                                      plaas moet word:
HI

Page 2
Download full gazette PDF