A Laws.Africa project
29 November 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-11-29 number 4650

Download PDF (7.9 MB)
Page 1
i
ill
     THE PROVINCE OE TRANSVAAL

    Official 4 a3ettr
                                   S\ ‘k.
                                         M

                                        ti. 0
                                             ""c9    -   -  1)\ IE PROVINSIE TRANSVAAL


                                                    0 ffisiele Rotrant
1
           (Registered at the Post Office as a Newspaper)

         PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c
                                    ti
                                     is
                                      kte.Huoi
                                         .                                      V-1.V/
                                        4.4
                                       04t
                                      w.rouni-9
                                           -

                                             %
                                                  (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

                                                 PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

                                                  29 NOVEMBER 1989                  4650
    Vol. 232                  PRETORIA                    29 NOVEMBER
    —

           PUBLIC HOLIDAYS                             OPENBARE VAKANSIEDAE
  •       IMPORTANT ANNOUNCEMENT                              BELANGRIKE AANKONDIGING
     CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                      SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS-
              ETC.                                     KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS

      As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public               Aangesien 25, 26 Desember 1989 en   1  Januarie 1990 Open -
    Holidays the closing time for acceptance of notices will be as          bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
    follows:                                     kennisgewings soos volg wees:
                                              10h00 op Donderdag, 14 Desember 1989, vir die uitgawe
110    10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the           van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
    Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.                1989.

     10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the             10h00 op Donderdag, 21 Desember 1989, Vir die uitgawe
    Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                 van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3
                                                                  Januarit1.99*
                                               LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
     NB: Late notices will be published in the subsequent issue.          uitgawe geplaas word.
                            C G D GROVE                                    C G D GROVE
                            Director- General                                Direkteur - generaal


         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                       OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
             (Published every Wednesday)                              (Verskyn elke Woensdag)

     All correspondence, advertisements, etc. must be ad-               Alle korrespondensie, advertensies, ens, moet aan die Di-
    dressed to the Director- General, Transvaal Provincial Ad -           rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
    ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by           Privaatsak X 64, Pretoria, geadresseer word en indien per -
    hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van            hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
    der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Pro vin -        der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
    cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.           plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                   January      sies word nie verskaf nie.
     Subscription Rates (payable in advance) as from    1
    1989                                         Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
     Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-           Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui-
    zettes) are as follows:
                                             tengewone Koerante) is soos volg:
     Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                       Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.               Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
     Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.
                                               Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.
     Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-
                                              Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
    ing. Pretorius Street, Pretoria, 0002.                      toria 0002.
          Closing Time for Acceptance of Advertisements                    Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the            Alle advertensies moat die Beampte belas met die Offisiele
    Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a             Koerant bereik nie later nie as 10:00 op Dinsdag 'n week
    week before the Gazette is published. Advertisments receiv-           voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat nal
    ed after that time will be held over for publication in the issue        daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
    of the following week.                              die uitgawe van die volgende week.
          Advertisements Rates as from /January 1989                  Advertensietariewe met ingang van 1 Januarie 1989
    Notices required by Law to he inserted in the Official Ga -           Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
1plaas
    zetie:                                        moet word:

Page 2
Download full gazette PDF