A Laws.Africa project
6 December 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-12-06 number 4651

Download PDF (7.1 MB)
Page 1
                                                                                         C
0
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL                   ri
                                   '


                                       s.M2.11
                                       ,7"
                                       1
                                           -


                                                  II rii
                                                        - 1(1)  I1DIE
                                                             - -
                                                                   PROVINSIE TRANSVAAL


  Official             lb a3ette
                                     ,
                                       \\i‘hai1
                                        'NAT ,
                                                             offisiele Rocrant
          (Registered at the Post Office as a Newspaper)    \           -\\ /
                                             ji'' f rkjd         (As'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)       -
                                         -  •;       _
       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c.
                                         ..
                                             an:..


                                                 .1.4.4
                                                     _
                                                           PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


                                   6 DECEMBER                    1989
  Vol. 232                   PRETORIA      6 DESEMBER
                                                                                     4651
          PUBLIC HOLIDAYS                                       OPENBARE VAKANSIEDAE
         IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                         BELANGRIKE AANKONDIGING
                                                         SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS -
L  CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES. ETC.

    As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public
                                                                KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS

                                                        Aangesien 25. 26 Desember 1989 en I Januarie 1990 Open -
  Holidays the closing time for acceptance of notices will be as                      bare Vakansiedae is. sal die sluitingstyd vir die afname van
  follows:                                                 kennisgewings soos volg wees:
   10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the                         10h00 op Donderdag. 14 Desember 1989. vir die uitgawe
  Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.                            van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
                                                       1989.
   10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the                         10h00 op Donderdag. 21 Desember 1989, vir die uitgawe
  Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                             van die Provinsiale Koerant van Woensdag. 3 Januarie 1990.

    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.                        LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
                                                       uitgawe geplaas word.
                           COD GROVE                                              C G D GROVE
                            Director - General                                         Direkteur- generaal

       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                                  OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
             (Published every Wednesday)                                        (Verskyn elke Woensdag)

   All correspondence, advertisements. etc. must be ad-                            Alle korrespondensie, advertensies, ens, moet aan die Di -
  dressed to the Director - General. Transvaal Provincial Ad -                       rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
  ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                       Privaatsak X 64, Pretoria, geadresseer word en indien per -
  hand, must be handed in on the First Floor. Room 144, Van                         hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
  der Stel Building. Pretorius Street. Free copies of the Provin -                     der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
  cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                       plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                                       sies word nie verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from     1  January
  1989                                                    Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -                       Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
  zettes) are as follows:                                          tengewone Koerante) is soos volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                                  Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB,
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                          Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                          Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                         Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre-
  ing. Pretorius Street, Pretoria, 0002.                                  toria 0002.
                                                             Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
         Closing Time for Acceptance of Advertisements
  All advertisements must reach the Officer in Charge of the                        Me advertensies moet die Beampte belas met die Offtsiele
  Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                         Koerant bereik nie later nie as 10:00 op Dinsdag 'n week
  week before the Gazette is published. Advertisments receiv-                        voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
  ed after that time will be held over for publication in the issue                     daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
  of the following week.                                          die uitgawe van die volgende week.

         Advertisements Rates as from 1 January 1989                             Advertensietariewe met ingang van 1 Januarie 1989
                                             -


  Notices required by Law to be inserted in the Official Ga -                        Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
  zeta.:                                                  plaas moet word:

       •

Page 2
Download full gazette PDF