A Laws.Africa project
13 December 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-12-13 number 4652

Download PDF (7.2 MB)
Page 1
,
    THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                        .
                                 1
                                    1.,1    NIKO
                                   -- - - -ME--,—,
                                          - -
                                                  111
                                                      I   1


                                                         i
                                                  — L D IE PROVINSIE TRANSVAAL
                                     a rs.
ill                                   ,sy -
                                        vd
                                    ..k..at iy.
                                                            r   r •••I

   Official 4 Et3ette                                            offtstett Roerant
       .
           (Registered at the Post Office as a Newspaper)

         PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95g
                                    Ktv4
                                    mhzza41
                                     44..
                                       ft....
                                            -
                                           'T.  .2"
                                                     (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

                                                     PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                                                                     —

                                   13 DECEMBER             1989                             4652
   Vol. 232                   PRETORIA
           .                        13 DESEMBER
                                      •


           PUBLIC HOLIDAYS                                OPENBARE VAKANSIEDAE
          IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                   BELANGRIKE AANKONDIGING
    CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                           SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS -
                    ETC.                                   KENNISGEWINGS, ENSOVOORTS

     As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public                   Aangesien 25, 26 Desember 1989 en    1  Januarie 1990 Open -
   Holidays the closing time for acceptance of notices will be as               bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
   follows:                                          kennisgewings soos volg wees:

    10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the                  10h00 op Donderdag, 14 Desember 1989, vir die uitgawe
   Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.                     van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
                                                 1989.
    10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the                  10h00 op Donderdag, 21 Desember 1989, vir die uitgawe
   Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                      van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3 Januarie 1990.

    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.                 LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
                                                 'uitgawe geplaas word.
                            C G D GROVE                                        C G D GROVE
                            Director-General                                     Direkteur - generaal

         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                          OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                                (Verskyn elke Woensdag)

     All correspondence, advertisements, etc. must   be ad-                                        s,           Di -
                                                   Alle korrespondensie,
                                                 rekteur-generaal,    advertensies,Prnale en Administrasie,
                                                           Transvaalse
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -
   ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by                moet aan die Privaatsak
                                                        X 64, Pretoria, geadresseer word en indien per -
                                                 hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-               der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
   cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                                 sies word nie verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from      1  January
   1989                                             Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989

    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga -                Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:
                                                  Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
                                                                                        i
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                   Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.

    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                   Prys per elcsemplaar (posvry) — 75c elk plus AVO.

    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                  Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
   ing. Pretorius Street, Pretoria, 0002.                           toria 0002.
                                                        Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
          Closing Time for Acceptance of Advertisements
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the                 Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                  Koerant bereik nie later nie as 10:00 op Dinsdag 'n week
   week before the Gazette is published. Advertisments receiv-
                                                 voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat nal
   ed after that time will be held over for publication in the issue
                                                 daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                                 die uitgawe van die volgende week.
   of the following week.
                                                     Advertensietariewe met ingang van 1 Januarie 1989
          Advertisements Rates as from 1 January 1989
   Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-                 Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
                                                 plaas moet word:
   :etre:
                                                                                    ';\
                                                                                  (
                                                                              (
                                                                                /
                                                                           _I

Page 2
Download full gazette PDF