A Laws.Africa project
20 December 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-12-20 number 4653

Download PDF (16.3 MB)
Page 1
                                lino
                                1
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                    —
                                        Iial  E KIK 0   __J DIE PROVINCE TRANSVAAL
—                                      'Cr - e                     ••

      A
                                                           •  f
'                                      .‘\\ ill 'f :.,14
   Off tc ta                                                 Inside Koerant
                                            .
                  lire  rt3ettr              ..i(4.1.#/i        U

         (Registered at the Post Office as a Newspaper)     K ‘.44
                                       „a...
                                            A4,
                                         .rirn.:r
                                                   (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

                                                   PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
      PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c


   Vol. 232                 PRETORIA 20 DECEMBER                  1989                        4653
                            20 DESEMBER         PUBLIC HOLIDAYS                                OPENBARE VAKANSIEDAE
        IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                 BELANGRIKE AANKONDIGING
   CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                         SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS -
             ETC.                                     KENNISGEWIN GS, ENSOVOORTS

    As 25, 26 December 1989 and 1 January 1990 are Public                 Aangesien 25, 26 Desember 1989 en 1 Januarie 1990 Open-
   Holidays the closing time for acceptance of notices will be as             bare Vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die afname van
   follows:                                        kennisgewings soos volg wees:

    10h00 on Thursday, 14 December 1989, for the issue of the                10h00 op Donderdag, 14 Desember 1989, vir die uitgawe
   Provincial Gazette on Wednesday, 27 December 1989.                   van die Provinsiale Koerant van Woensdag 27 Desember
                                               1989.
    10h00 on Thursday, 21 December 1989 for the issue of the                10h00 op Donderdag, 21 Desember 1989, vir die uitgawe
   Provincial Gazette on Wednesday, 3 January 1990.                    van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 3 Januarie 1990.

    NB: Late notices will be published in the subsequent issue.               LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
                                               uitgawe geplaas word.
                          C G D DROVE                                       C G D GROVE
                            Director-General                                  Direkteur - generaal

      OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                           OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
            (Published every Wednesday)                                (Verskyn elke Woensdag)

    All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                   Alle korrespondensie, advertensies, ens, moet aan die Di -
   dressed to the Director - General, Transvaal Provincial Ad -              rekteur-generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
   ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by              Privaatsak X 64, Pretoria, geadresseer word en indien per -
   hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van                hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van
   der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin -            der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem -
6  cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.              plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten -
                                               sies word nie verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from       1  January
   1989                                            Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989

    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-               Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                                 tengewone Koerante) is soos volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                          Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.

    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                  Zimbabwe en Oorsee (posvry)— 85c elk plus AVB.

    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                  Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
   ing. Pretorius Street, Pretoria, 0002.                         toria 0002.
                                                     Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
r
        Closing Time for Acceptance of Advertisements
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the               Alle advertensies meet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a                Koerant bereik nie later nie as 10:00 op Dinsdag 'n week
•
   week before the Gazette is published. Advertisments receiv-
                                               voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   ed after that time will be held over for publication in the issue            daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
   of the following week.                                 die uitgawe van die volgende week.

        Advertis6nents Rates as from I January 1989                     Advertensietariewe met ingang van 1 Januarie 1989   .


                                               Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge-
l.  Notices required by Law to be. inserted in the Official Go:
   tette:                                         plaas moet word:
                                                         .
                          .                            .


                              •
                                                                                 .  _

Page 2
Download full gazette PDF