A Laws.Africa project
13 January 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-01-13 number 6337

Download PDF (576.3 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                  PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6337                                                        6337

           Friday, 13 January 2006                                                 Vrydag, 13 Januarie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                 Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

29     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          29    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    2       beperkings ...........................................................................    2
30     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          30    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    2       beperkings ...........................................................................    2
31     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          31    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    2       beperkings ...........................................................................    2
32     Berg River Municipality: Removal of restrictions .............                 3  32    Bergrivier Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .........                 3
33     City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Removal of                          33    Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    3       beperkings ...........................................................................    3
34     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          34    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    3       beperkings ...........................................................................    3
35     City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          35    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    3       beperkings ...........................................................................    3
36     City of Cape Town: (Oostenberg Region): Removal of                          36    Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    4       beperkings ...........................................................................    4
37     Breede Valley Municipality: Removal of restrictions ........                  4  37    Breedevallei Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .....                  4

               Removal of restrictions in towns                                      Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................      4  Aansoeke: .......................................................................................    4

                         Tenders:                                                   Tenders:

Notices:...........................................................................................    6  Kennisgewings: ..............................................................................      6

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Departure ........................................               6  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking ........................................             6
Beaufort West Municipality: Departure (relaxation) .....................                  7  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking (verslapping)..................                  7
Beaufort West Municipality: Rezoning..........................................               7  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering ....................................              7
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                   7  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                  7
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                   8  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                  8
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                   8  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                  8
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................              9  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................             9
Berg River Municipality: Rectification: Rezoning and sub-                            Bergrivier Munisipaliteit: Regstelling: Hersonering en
division ...........................................................................................    9  onderverdeling................................................................................     9
Berg River Municipality: Rezoning, subdivision and depar-                            Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering, onderverdeling en
ture..................................................................................................  10  afwyking.........................................................................................   10
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             10  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................             10
Berg River Municipality: Rezoning, subdivision and departure ...                     11  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering, onderverdeling en afwyking.                  11
Berg River Municipality: Rezoning, subdivision and departure ...                     11  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering, onderverdeling en afwyking.                  11
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                  12  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                  12
Berg River Municipality: Consent use...........................................              12  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .............................              12
Cape Agulhas Municipality: Rezoning ..........................................              13  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering....................................              13
Cape Agulhas Municipality: Consent use......................................               13  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .......................                13
Cape Agulhas Municipality: Departure .........................................              13  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Afwyking .......................................             13
Cape Agulhas Municipality: Subdivision ......................................               14  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling ..............................               14
                   (Continued on page 40)                                             (Vervolg op bladsy 40)

Page 2
Download full gazette PDF