A Laws.Africa project
20 January 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-01-20 number 6338

Download PDF (533.4Ā KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                  PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6338                                                        6338

           Friday, 20 January 2006                                                 Vrydag, 20 Januarie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ā€™n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                 Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

38     Provincial Administration of Western Cape: Allocation of a                      38    Provinsiale Administrasie van Wes-Kaap: Toekenning van
      new licence mark in terms of the National Road Traffic                             ā€™n nuwe lisensiemerk kragtens die bepalings van die
      Regulations, 2000 to vehicles that are owned and operated                           Nasionale Padverkeersregulasies, 2000 aan voertuie wat
      by the Cape Town Municipality .........................................            42       deur die Munisipaliteit van Kaapstad besit en bedryf word.                  42
39     Saldanha Bay Municipality: Amendment of the Paternos-                        39    Saldanhabaai Munisipaliteit: Wysiging van die Paternoster
      ter structure plan .................................................................      42       struktuurplan .......................................................................    42
40     Berg River Municipality: Removal of restrictions .............                 42  40    Bergrivier Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .........                42
41     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          41    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    43       beperkings ...........................................................................    43               Removal of restrictions in towns                                      Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................     43  Aansoeke: .......................................................................................   43                         Tenders:                                                   Tenders:

Notices:...........................................................................................    46  Kennisgewings: ..............................................................................     46                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Breede River/Winelands Municipality: Consent use .....................                  46  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ..............                  46
Breede River/Winelands Municipality: Departure.........................                  46  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Afwyking ..............................               46
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision .....................                  47  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling .....................                47
Breede Valley Municipality: Customer Care and Revenue Man-                           Breedevallei Munisipaliteit: Kliƫntversorging en Belasting-
agement By-laws ............................................................................       55  bestuur (Engels alleenlik) .............................................................        55
Breede Valley Municipality: Tariff By-Laws.................................                68  Breedevallei Munisipaliteit: Tariefverordeninge ...........................              68
Breede Valley Municipality: Rezoning and subdivision................                   47  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ........                  47
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              47  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................              47
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              48  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................              48
Breede Valley Municipality: Rezoning ..........................................              48  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering ......................................            48
Breede Valley Municipality: Rezoning, consent use and depar-                          Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering, vergunningsgebruik en
ture..................................................................................................  48  afwyking.........................................................................................   48
Breede Valley Municipality: Rezoning, consent use and depar-                          Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering, vergunningsgebruik en
ture..................................................................................................  49  afwyking.........................................................................................   49
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and special consent..........                     49  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en spesiale vergunning...                   49
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure ...................                   50  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking...............                  50
George Municipality: Rezoning and departure..............................                 50  George Munisipaliteit: Hersonering en afwyking..........................                50
Knysna Municipality: Rezoning and subdivision..........................                  51  Knysna Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ................                 51
Knysna Municipality: Temporary departure ..................................                51  Knysna Munisipaliteit: Tydelike afwyking....................................              51
Matzikama Municipality: Notice ...................................................            52  Matzikama Munisipaliteit: Kennisgewing .....................................              52
                   (Continued on page 80)                                             (Vervolg op bladsy 80)

Page 2
Download full gazette PDF