A Laws.Africa project
27 January 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-01-27 number 6339

Download PDF (996.7Ā KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6339                                                        6339

           Friday, 27 January 2006                                                 Vrydag, 27 Januarie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ā€™n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                 Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

42     Drakenstein Municipality: Rectification: Removal of re-                       42    Drakenstein Munisipaliteit: Regstelling: Opheffing van
      strictions ..............................................................................   82       beperkings ...........................................................................    82
43     Western Cape Nature Conservation Board: Proposed                           43    Wes-Kaapse      Natuurbewaringsraad:            Voorgestelde
      legalisation/construction of various structures below the                           wettiging/konstruksie van verskeie strukture benede die
      high-water mark of the sea .................................................          82       hoogwatermerk van die see ................................................          82
44     Provincial Administration: Western Cape: Registration and                      44    Provinsiale Administrasie: Wes-Kaap: Registrasie en
      grading of vehicle testing station........................................           83       gradering van voertuigtoetsstasie........................................           83
45     Stellenbosch Municipality: Removal of restrictions ..........                 83  45    Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van beperkings.....                  83
46     City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                       46    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    83       beperkings ...........................................................................    83
47     City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          47    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................    84       beperkings ...........................................................................    84
48     City of Cape Town: (Cape Town Region): Rectification:                        48    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Regstelling: Opheffing
      Removal of restrictions.......................................................         84       van beperkings ....................................................................      84
49     Western Cape 15th Gambling and Racing Draft Amend-                          49    Wes-Kaapse 15de Wysigingskonsepwetsontwerp op
      ment Bill, 2005 ...................................................................      84       Dobbelary en Wedrenne, 2005............................................            98

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................     113  Aansoeke: .......................................................................................   113

                         Tenders:                                                   Tenders:

Notices:...........................................................................................   116  Kennisgewings: ..............................................................................     116

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning..........................................              116  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering ....................................             116
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision, rezoning and                         Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling, hersonering
consolidation ..................................................................................     117  en konsolidasie ...............................................................................    117
Breede River/Winelands Municipality: Consolidation and sub-                           Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Konsolidasie en onder-
division ...........................................................................................   118  verdeling.........................................................................................   118
Breede River/Winelands Municipality: Departure.........................                 119  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Departure ..............................              119
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning and consent                            Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering en vergun-
use...................................................................................................  120  ningsgebruik ..................................................................................    120
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning .........................                 121  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering...........................               121
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning .........................                 122  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering...........................               122
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning consent use .....                     123  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering vergunningsgebruik.                   123
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning and consent                            Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering en vergun-
use...................................................................................................  124  ningsgebruik ...................................................................................    124
Cederberg Municipality: Rezoning and subdivision......................                  117  Cederberg Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                  117
Cederberg Municipality: Rezoning ................................................            118  Cederberg Munisipaliteit: Hersonering..........................................            118
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure ...................                  125  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking...............                  125
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and special consent..........                    125  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en vergunning............                   125
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning....................                   126  Stad Kaapstad (Kaapstad-Streek) Hersonering..............................               126
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning....................                   126  Stad Kaapstad (Kaapstad-Streek) Hersonering..............................               126
                  (Continued on page 144)                                             (Vervolg op bladsy 144)

Page 2
Download full gazette PDF