A Laws.Africa project
17 February 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-02-17 number 6343

Download PDF (341.7 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6343                                                         6343

           Friday, 17 February 2006                                                Vrydag, 17 Februarie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                  Bladsy

                       Proclamation                                                  Proklamasie

1     Western Cape Education Department: Closure of public                         1     Wes-Kaap Onderwysdepartement: Sluiting van openbare
      school ..................................................................................   282       skool ....................................................................................   282

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

74     Stellenbosch Municipality: Rectification: Removal of                         74    Stellenbosch Munisipaliteit: Regstelling: Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   282       beperkings ...........................................................................     282
75     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          75    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   282       beperkings ...........................................................................     282
76     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          76    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   283       beperkings ...........................................................................     283
77     City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          77    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   283       beperkings ...........................................................................     283
78     City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          78    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   283       beperkings ...........................................................................     283
79     City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          79    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   283       beperkings ...........................................................................     283
80     Overstrand Municipality: (Hermanus Administration): Re-                       80    Overstrand Munisipaliteit: (Hermanus Streek): Opheffing
      moval of restrictions ...........................................................       284       van beperkings ....................................................................      284
81     City of Cape Town: (Oostenberg Region): Removal of                          81    Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   284       beperkings ...........................................................................     284

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................     284  Aansoeke: .......................................................................................    284

                         Tenders:                                                   Tenders:

Notices:...........................................................................................   290  Kennisgewings: ..............................................................................      290

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Berg River Municipality: Consent use...........................................             290  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .............................               290
Berg River Municipality: Departure ..............................................            291  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking..............................................            291
Berg River Municipality: Consent use...........................................             292  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .............................               292
Breede River/Winelands Municipality: Notice calling for objec-                         Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Kennisgewing wat besware
tions to Provisional Additional Valuation Rolls.............................               291  aanvra teen Voorlopige Aanvullende Waardasielyste ....................                  291
Cape Agulhas Municipality: Subdivision and rezoning ................                   294  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling en hersonering .....                     294
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and departure..                     296  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en afwyking....                     296
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and subdivi-                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en onder-
sion .................................................................................................  293  verdeling.........................................................................................    293
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning, subdivision                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering, ondeverdeling
and naming of street.......................................................................       295  en straatname..................................................................................     295
City of Cape Town: (Helderberg Region): Special consent ..........                    294  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Spesiale toestemming .........                    294
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and sub-                            Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en
division ...........................................................................................   295  onderverdeling................................................................................      295
                  (Continued on page 344)                                             (Vervolg op bladsy 344)

Page 2
Download full gazette PDF