A Laws.Africa project
22 February 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-02-22 number 6344

Download PDF (45.7 KB)
Page 1
         PROVINCE OF WESTERN CAPE                                     PROVINSIE WES-KAAP   Provincial Gazette                                     Buitengewone
    Extraordinary                                      Provinsiale Koerant
                  6344                                           6344

      Wednesday, 22 February 2006                                  Woensdag, 22 Februarie 2006


       Registered at the Post Offıce as a Newspaper                      As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer              CONTENTS                                         INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,       (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                     straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                        Page  No.                                   Bladsy

               Provincial Notices                                Provinsiale Kennisgewings

Local Government: Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998), as          Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet 117 van
amended: Draft Amendment of the existing Establishment Notices for            1998), soos gewysig: Konsep Wysigingskennisgewings van die bestaande
Category C municipalities in the Province.                        Instellingskennigewings vir Kategorie C munisipaliteite in die Provinsie.


82   West Coast District Municipality (DC1) Fifth Draft Estab-             82   Vyfde Konsep Wysigingskennis-gewing van die Weskus
    lishment Amendment Notice ..............................................   2      Distriks-munisipaliteit (DC1) Instellingskennisgewing .....     2
83   Cape Winelands District Municipality (DC2) Sixth Draft              83   Sesde Konsep Wysigingskennis-gewing van die Kaapse Wyn-
    Establishment Amendment Notice......................................     3      land Distriksmunisipaliteit (DC2) Instellingskennisgewing ....    3


Any person or organisation wishing to comment on the said draft Section         Enige persoon of organisasie wat kommentaar oor die genoemde konsep
16 Notice is requested to lodge such comment in writing before or on           Artikel 16-Kennisgewing wens te lewer, word versoek om sodanige
24 February 2006:                                    kommentaar skriftelik te lewer voor of op 24 Februarie 2006:


(a) by posting it to:                                  (a) deur dit te pos aan:
  The Director:                                      Die Direkteur:
  Department of Local Government and Housing                        Departement van Plaaslike Regering en Behuising
  Directorate Legislation                                 Direktoraat Wetgewing
  Private Bag X9083                                    Privaatsak X9083
  CAPE TOWN                                        KAAPSTAD
  8000                                           8000
  Attention: Mr H Arendse                                 Aandag: Mnr H Arendse


(b) by delivering it to:                                 (b) deur dit in te handig by:
  Room 504                                         Kamer 504
  Fifth Floor                                       Vyfde Vloer
  27 Wale Street                                      Waalstraat 27
  CAPE TOWN                                        KAAPSTAD
  8000                                           8000

(c) by faxing it to:                                   (c) Deur dit te faks na:
  Fax No. (021) 483-4058                                  Faks No. (021) 483-4058

(d) by e-mailing it to:                                 (d) deur dit te e-pos na:
  harends@pgwc.gov.za                                   harends@pgwc.gov.za

Page 2
Download full gazette PDF