A Laws.Africa project
10 March 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-03-10 number 6348

Download PDF (941.6 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6348                                                          6348

            Friday, 10 March 2006                                                   Vrydag, 10 Maart 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                    Provincial Notices                                            Provinsiale Kennisgewings

102    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          102    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   506        beperkings ...........................................................................     506
103    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          103    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   506        beperkings ...........................................................................     506
104    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          104    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   507        beperkings ...........................................................................     507
105    City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          105    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   507        beperkings ...........................................................................     507
106    Knysna Municipality: Removal of restrictions...................                507  106    Knysna Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .............                  507
107    City of Cape Town: (Oostenberg Region): The designation                       107    Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Die aanwysing van
     of land for less formal settlement: Phases 7 and 9,                               grond vir minder formele vestiging: Fases 7 en 9,
     Wallacedene ........................................................................     507        Wallacedene ........................................................................      507
108    Drakenstein Municipality: Less formal establishment .......                  509  108    Drakenstein Munisipaliteit: Minder formele dorpstigting..                    509
109    Western Cape Provincial Administration: Restriction of                        109    Wes-Kaapse Provinsiale Administrasie: Beperking op
     usage of lanes......................................................................     509        gebruik van bane.................................................................        509

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................    510  Aansoeke: .......................................................................................     510

                        Tenders:                                                    Tenders:

Notices:...........................................................................................   518  Kennisgewings: ..............................................................................       518

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Subdivision......................................              518  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Onderverdeling ...............................                518
Breede River/Winelands Municipality: Consolidation and subdi-                         Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Konsolidasie en onderver-
vision ..............................................................................................  519  deling ..............................................................................................   519
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision .....................                 519  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling .....................                  519
Breede River/Winelands Municipality: Consent use .....................                 520  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ..............                    520
Cape Agulhas Municipality: Subdivision ......................................              521  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling ..............................                 521
City of Cape Town: (Cape Town Region): Amendment of title                           Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Wysiging van titelvoorwaardes
conditions and departure ................................................................        520  en afwyking ....................................................................................      520
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning, subdivision,                         Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering, onderverdeling,
consent and departures ...................................................................       521  toestemming en afwykings.............................................................           521
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning and departures.                     522  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering en afwykings .....                      522
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning and departures.                     523  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering en afwykings .....                      523
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning and                              Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering en onderverde-
subdivision......................................................................................    524  ling..................................................................................................   524
City of Cape Town: (Cape Town Region): Closure.......................                  523  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Sluiting...................................               523
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning, consolida-                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering, konsolidasie en
tion and subdivision .......................................................................      524  onderverdeling................................................................................       524
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and departure...                    525  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en afwyking....                      525
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning, consolida-                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering, konsolidasie en
tion and subdivision .......................................................................      526  onderverdeling................................................................................       526
                  (Continued on page 548)                                             (Vervolg op bladsy 548)

Page 2
Download full gazette PDF