A Laws.Africa project
17 March 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-03-17 number 6349

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                 PROVINSIE WES-KAAP   Provincial Gazette                                                Provinsiale Koerant
                       6349                                                        6349

            Friday, 17 March 2006                                                 Vrydag, 17 Maart 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                     INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                 (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                               straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                  Page  No.                                                 Bladsy

                      Proclamation                                                 Proklamasie

2     Province of the Western Cape: Provincial Archives and                       2     Provinsie Wes-Kaap: Wet op die Provinsiale Argief- en
     Records Services of the Western Cape Act, 2005: Date of                           Rekorddiens van die Wes-Kaap, 2005: Datum van
     coming into operation of the Act ........................................          550       inwerkingtreding van die Wet.............................................          550

                    Provincial Notices                                          Provinsiale Kennisgewings

110    City of Cape Town: Designation of an area for a less formal                    110    Stad Kaapstad: Aanwysiging van ’n gebied vir minder
     settlement: Browns Farm, Phase 6A, Philippi....................               551       formele vestiging: Browns Farm, Fase 6A, Philippi ..........                551
111    City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Removal of                         111    Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................  552       beperkings ...........................................................................   552
112    Stellenbosch Municipality: Removal of restrictions ..........                552  112    Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van beperkings.....                 552
113    Langeberg Municipality: Removal of restrictions..............                552  113    Langeberg Munisipaliteit: Opheffing van beperkings ........                 552
114    City of Cape Town: (Oostenberg Region): Removal of                         114    Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................  552       beperkings ...........................................................................   552
115    City of Cape Town: (Tygerberg Region): Rectification:                       115    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Regstelling:
     Removal of restrictions.......................................................       553       Opheffing van beperkings ...................................................        553
116    George Municipality: Removal of restrictions ...................              553  116    George Munisipaliteit: Opheffing van beperkings..............                553
117    Knysna Municipality: Removal of restrictions...................               553  117    Knsyna Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .............                553
118    City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                      118    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................  553       beperkings ...........................................................................   553
119    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                         119    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................  554       beperkings ...........................................................................   554
120    Cederberg Municipality: Removal of restrictions ..............               554  120    Cederberg Munisipaliteit: Opheffing van beperkings.........                 554
121    City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                      121    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................  554       beperkings ...........................................................................   554
122    Province of the Western Cape: Regulations relating to the                     122    Provinsie Wes-Kaap: Regulasies aangaande die Provin-
     Provincial Archives and Record Service of the Western Cape .                555       siale Argief- en Rekorddiens van die Wes-Kaap ................               558

              Removal of restrictions in towns                                     Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................   564  Aansoeke: .......................................................................................   564

                        Tenders:                                                  Tenders:

Western Cape Provincial Government: Property Management:                           Wes-Kaapse Provinsiale Regering: Eiendomsbestuur: Voorge-
Proposed disposal of Provincial State Land: Old Conradie                           stelde vervreemding van Provinsiale Staatsgrond: Voormalige
Hospital ..........................................................................................  571  Conradie Hospitaal.........................................................................      572
Western Cape Provincial Government: Property Management:                           Wes-Kaapse Provinsiale Regering: Eiendomsbestuur: Voorge-
Proposed disposal of Provincial State Land: Beaufort West .........                  571  stelde vervreemding van Provinsiale Staatsgrond: Beaufort-Wes.                    571
Notices:...........................................................................................  573  Kennisgewings: ..............................................................................     573

                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Subdivision......................................             573  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Onderverdeling ...............................              573
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................           573  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................            573
Berg River Municipality: Departure ..............................................           573  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking..............................................           573
Bitou Local Municipality: Rezoning .............................................           574  Bitou Plaaslike Munisipaliteit: Hersonering ..................................            574
Bitou Local Municipality: Amendment of Knynsa-Wilderness-                          Bitou Plaaslike Munisipaliteit: Wysiging van die Knsyna-
Plettenberg Bay regional structure plan.........................................           574  Wildernis-Plettenbergbaai streek struktuurplan .............................             574                  (Continued on page 604)                                           (Vervolg op bladsy 604)

Page 2
Download full gazette PDF