A Laws.Africa project
5 May 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-05-05 number 6355

Download PDF (732.5Ā KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6355                                                         6355

              Friday, 5 May 2006                                                    Vrydag, 5 Mei 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ā€™n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                    Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

158    City of Cape Town: By-Election in Ward 82: 7 June                          158    Stad Kaapstad: Tussenverkiesing in Wyk 82: 7 Junie
     2006.....................................................................................   814       2006.....................................................................................    814
159    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          159    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   815       beperkings ...........................................................................     815
160    City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                       160    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   815       beperkings ...........................................................................     815
161    City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          161    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   815       beperkings ...........................................................................     815
162    Mossel Bay Municipality: Removal of restrictions............                 815  162    Mosselbaai Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .......                   815
163    Knysna Municipality: Removal of restrictions...................                816  163    Knysna Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .............                  816
164    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          164    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   816       beperkings ...........................................................................     816
165    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          165    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   816       beperkings ...........................................................................     816
166    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          166    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   816       beperkings ...........................................................................     816
167    Overstrand Municipality: Removal of restrictions .............                817  167    Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van beperkings........                   817

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................    817  Aansoeke: .......................................................................................     817

                        Tenders:                                                    Tenders:

Notices:...........................................................................................   828  Kennisgewings: ..............................................................................       828

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Subdivision......................................              836  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Onderverdeling ...............................                836
Beaufort West Municipality: Consent use and partial re-                            Beaufort-Wes Munisipaliteit: Vergunningsgebruik en gedeeltelike
zoning .............................................................................................  836  hersonering .....................................................................................     836
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................            836  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              836
Breede River/Winelands Municipality: Closure ............................                837  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Sluiting..................................               837
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning, consent use and                         Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering, vergunnings-
departure.........................................................................................   837  gebruik en afwyking.......................................................................        837
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision .....................                 837  Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling .....................                  837
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision and consoli-                         Breƫrivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling en konsoli-
dation ..............................................................................................  838  dasie................................................................................................   838
Cape Agulhas Municipality: Consent use......................................              851  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .......................                  851
Cape Agulhas Municipality: Re-alignment of farm boundaries....                     852  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Herbelyning van plaasgrense.........                     852
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and subdivision................                   852  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling .....                     852
City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Rezoning...................                   838  Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering .......................                  838
City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Rezoning...................                   840  Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering .......................                  840
City of Cape Town: (Cape Town Region): Closure.......................                  841  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Sluiting...................................               841
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning and departures.                     839  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering en afwykings .....                     839
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and departure..                    840  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en afwyking....                      840
                  (Continued on page 860)                                             (Vervolg op bladsy 860)

Page 2
Download full gazette PDF