A Laws.Africa project
19 May 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-05-19 number 6357

Download PDF (296.6 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6357                                                         6357

             Friday, 19 May 2006                                                    Vrydag, 19 Mei 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

171    City of Cape Town: (Metropolitan Area): Constitution of                       171    Stad Kaapstad: (Metropolitaanse Gebied): Samestelling
      Valuation Appeal Board ......................................................         886       van Waardasie-Appèlraad ...................................................           886
172    Overstrand Municipality: Removal of restrictions .............                886  172    Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van beperkings........                   886
173    Cape Agulhas Municipality: Removal of restrictions ........                  886  173    Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van beperkings...                    886
174    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          174    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   887       beperkings ...........................................................................     887
175    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          175    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   887       beperkings ...........................................................................     887
176    Knysna Municipality: Removal of restrictions...................                887  176    Knysna Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .............                  887
177    City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                          177    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   887       beperkings ...........................................................................     887

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................     888  Aansoeke: .......................................................................................     888

                         Tenders:                                                    Tenders:

Notices:...........................................................................................   894  Kennisgewings: ..............................................................................       894

                     Local Authorities                                               Plaaslike Owerhede

Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             894  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              894
Bitou Municipality: Consent use ...................................................           895  Bitou Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .....................................              895
Bitou Municipality: Rezoning........................................................           895  Bitou Munisipaliteit: Hersonering .................................................            895
Bitou Municipality: Rezoning and relaxation of building restric-                        Bitou Munisipaliteit: Hersonering en verslapping van bou-
tions ................................................................................................  896  beperkings ......................................................................................     896
Bitou Municipality: Rezoning and subdivision .............................                896  Bitou Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ...................                  896
Bitou Municipality: Rezoning........................................................           897  Bitou Munisipaliteit: Hersonering .................................................            897
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision and consoli-                          Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling en konsoli-
dation ..............................................................................................  897  dasie................................................................................................   897
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision and consoli-                          Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling en konsoli-
dation ..............................................................................................  898  dasie................................................................................................   898
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              898  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................               898
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              899  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................               899
Breede Valley Municipality: Rezoning and subdivision................                   899  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ........                    899
Breede Valley Municipality: Rezoning ..........................................             899  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering ......................................              899
Breede Valley Municipality: Consent use......................................              900  Breedevallei Munisipaliteit: Vergunningsgebruik..........................                 900
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              900  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................               900
City of Cape Town: (Helderberg Region): Special consent and                           Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Spesiale toestemming en
deviation .........................................................................................   901  afwyking.........................................................................................     901
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and closure.                      901  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en sluiting.......                    901
City of Cape Town: (South Peninsula Region): Closure, rezoning                         Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Sluiting, hersonering en
and departures ................................................................................     902  afwykings .......................................................................................     902
City of Cape Town: (South Peninsula Region): Rezoning,                             Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Hersonering, afwykings
departures and conditional uses .....................................................          903  en voorwaardelike gebruike ...........................................................          903
                  (Continued on page 924)                                             (Vervolg op bladsy 924)

Page 2
Download full gazette PDF