A Laws.Africa project
22 May 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-05-22 number 6359

Download PDF (71.5 KB)
Page 1
   PROVINCE OF WESTERN CAPE                 PROVINSIE WES-KAAP               IPHONDO LENTSHONA KOLONI
       Provincial Gazette Extraordinary
           6359                        6359                           6359

    Monday, 22 May 2006                 Maandag, 22 Mei 2006                 uMvulo, 22 uMeyi 2006Registered at the Post Offıce as a Newspaper     As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer      Ibhaliswe ePosini njengephephandaba

        CONTENTS                       INHOUD                       IZIQULATHO
      PROVINCIAL NOTICE               PROVINSIALE KENNISGEWING                   ISAZISO SEPHONDOP.N. 180/2006            22 May 2006   P.K. 180/2006           22 Mei 2006   P.N. 180/2006                22 uMeyi 2006

PROCLAMATION OF TOLL TARIFFS FOR           PROKLAMERING VAN TOLTARIEWE VIR          UMPOPOSHO OMALUNGA NENTLAWULO
CHAPMAN’S PEAK DRIVE ............................2  CHAPMANSPIEK-RYLAAN .......................... 5  KWINDLELA EHLAWULISAYO ICHAP-
                                                    MAN’S PEAK ....................................................9

Page 2
Download full gazette PDF