A Laws.Africa project
2 June 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-06-02 number 6362

Download PDF (384.1 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6362                                                         6362

              Friday, 2 June 2006                                                   Vrydag, 2 Junie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

189    City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                       189    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   966       beperkings ...........................................................................     966
190    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          190    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   966       beperkings ...........................................................................     966
191    Overstrand Municipality: Removal of restrictions .............                966  191    Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van beperkings........                   966
192    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          192    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   967       beperkings ...........................................................................     967
193    Heritage Western Cape: Provisional protection of Archaeo-                      193    Erfenis Wes-Kaap: Voorwaardelike beskerming van
      logical and Palaeontological sites.......................................           967       Argeologiese en Paleontologiese terreine...........................               967

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: ..................................................................................     968  Aansoeke: .......................................................................................     968

                         Tenders:                                                    Tenders:

Notices:...........................................................................................   973  Kennisgewings: ..............................................................................       973

                     Local Authorities                                               Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Closure.............................................             974  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Sluiting ...........................................             974
Berg River Municipality: Notice calling for objections to Provi-                        Bergrivier Munisipaliteit: Kennisgewing wat besware teen
sional Additional Valuation Roll ....................................................          974  Voorlopige Aanvullende Waardasielys aanvra...............................                 974
Breede River/Winelands Municipality: Consent use .....................                  975  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ..............                   975
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning and consent                            Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering en vergunnings-
use...................................................................................................  975  gebruik............................................................................................    975
Breede Valley Municipality: Application for less formal township                        Breedevallei Munisipaliteit: Aansoek vir minder formele
establishment ..................................................................................     976  dorpstigting.....................................................................................     976
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure ...................                  977  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking...............                    977
Cape Agulhas Municipality: Subdivision ......................................              976  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling ..............................                976
Cape Agulhas Municipality: Subdivision ......................................              977  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling ..............................                977
Cape Agulhas Municipality: Departure .........................................              978  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Afwyking .......................................               978
Cape Agulhas Municipality: Rezoning ..........................................              978  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering....................................               978
City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Rezoning...................                   978  Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering .......................                  978
City of Cape Town: (Cape Town Region): Rezoning, departure                           Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering, afwyking en
and consent.....................................................................................     979  toestemming ...................................................................................      979
City of Cape Town: (Helderberg Region): Special consent and                           Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Spesiale toestemming en
departure.........................................................................................    980  afwyking.........................................................................................     980
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning ....................                  979  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering.........................                 979
City of Cape Town: (Helderberg Region): Amendment of zoning                           Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Wysiging van sonering-
scheme regulations, rezoning and subdivision ..............................               981  skemaregulasies, hersonering en onderverdeling ..........................                 981
City of Cape Town: (Helderberg Region): Special consent ..........                    980  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Spesiale toestemming .........                    980
City of Cape Town: (Oostenberg Region): Rezoning and subdivi-                          Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Hersonering en onder-
sion .................................................................................................  982  verdeling.........................................................................................    982
City of Cape Town: (South Peninsula Region): Proposed township                         Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Voorgestelde dorp-
establishment ..................................................................................     984  stigting ............................................................................................   984
                  (Continued on page 1000)                                             (Vervolg op bladsy 1000)

Page 2
Download full gazette PDF